Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks Share on LinkedIn Share via e-mail Print

ዓለምለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን ንምድንፋዕ ህዝባዊ ምንቅስቓስ

ግንቦት 23, 2016


ህጹጽ  ጻውዒት  ንኹሎም ኣብ መላእ ኵርናዓት ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን


ክቡራት ኣብ ውጻኢ ሃገራት ትነብሩ  ኤርትራውያን

ሃገርና ኤርትራ ጽባሕ መዓልቲ መበል 25 ዓመት ናጽነታ ከተብዕል እያ። ናጽነት ሃገርና ዋላ`ኳ ብኸቢድ መስዋእቲ ኣማኢት ኣሽሓት ክቡራት ደቃ ዝተረኽበ እንተኾነ፡ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግና ኩሉ ዝተኸፍለ መስዋእቲ ንህዝቢ ኤርትራ ናይ ዝሓሸ ህይወት ሕልሙ ከግህደሉ ኣይከኣለን። በዚ ኣብ ሃገርና ዘሎ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዳኸፍአ ዝኸይድ ኩነታት ዘይሓዝንን ዘይግደስን ኤርትራዊ የለን። እቲ መሪር ሓቂ እዚ ኾይኑ ፡ ኩላትና ዜጋታት ብሓባር ናጽነትና ንምርካብ ዝተኸፍለ መስዋእቲ ከንቱ ኮይኑ ከምዘይተርፍ ከነረጋግጽ ሃገራዊ ሓላፍነት ኣለና።  

ኣብ ኩሉ ብርክት ዝበለ ቁጽሪ ኤርትራውያን ኣብ ዝርከቡዎም ቦታታት ኩሎም ጽዑቕ ዝኾነ ምውዕዋዕ ብምግባር ኣኼባታት ብምክያድን ከባቢያዊ ተወከልቲ ብምምራጽን፣ እቶም ናይ ከባቢ ተወከልቲ ድማ ተኣኪቦም ብደረጃ ሃገር፣ እቶም ናይ ሃገር ተወከልቲ ኸኣ ተኣኪቦም  ናይ ክፍለ-ዓለም፣ ንሳቶም ተኣኪቦም ድማ ናይ ኣህጉራዊ መራሕቲ ብመንገዲ ካብ ታሕቲ-ንላዕሊ አካይዳ ንኽመርጹ ኢና እማመና ነቕርብ ዘሎና። እዚ ዕዉት ንኽኸውን፡ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ዝነብሩ ኤርትራውያን ኩሎም ንኽሰምዑ አዝዩ ጽዑቕ ጎስጓስ ከድሊ እዩ። ዕላማ ናይዚ ተበግሶ`ዚ፡ ነተን ድሮ ተጠርኒፈን ወከልተን መሪጸን ዘለዋ ከተማታት ወይ ከባቢታት ሰጊርካ ወይ ጎሲኻ ብምኻድ ምድግጋም ናይ ስራሕ ክገብር ዘይኮነ፡ ነተን ዛጊት ተበጊሰን ዘለዋ ከተማታት ንምድንፋዕ ነተን ዘይተበገሳ ድማ ኣበጊሱ ነቲ ናይ መሰረታት ምልዕዓል (grassroots movement) ብደረጃ ዓለምለኸ ንምስፍሑ እዩ። ኣብ መስርሕ ናይዚ ምምራጽ ኣህጉራዊ መራሕቲ፡ ኩሎም ኤርትራውያን ብዘይ አፈላላይ ናይ ዓሌት ፡ ሃይማኖት፡ ጾታ፡ ዕድመ፡ ብሄር፡ ከምኡ`ውን ተወዲቦም ይኹን ከይተወደቡ ዝቃለሱ ደለይቲ ፍትሒ ዘሳትፍ ንኽኸውን ኩሉ ዝከኣል ክንገብር ኢና። አብ ሃገርና ለውጢ ብመንገዲ አብ ውሽጢ ኤርትራ ብዝርከቡ ናይ ለውጢ ሓይልታት ከምዝመጽእ ጥርጥር የብልናን። ኮይኑ ግን፡ እቲ ኣብ ስደት ዘሎ ኤርትራዊ ናይ መቃለሲኡ ስትራተጂ አነጺሩ ብምትሕብባር ምስ ዝሰርሕ ኸኣ፡ ነቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ናይ ለውጢ ሓይልታት ዝያዳ ሞራል ይህቦምን የሐይሎምን እዩ`ሞ ተሓባቢርካ ምስራሕ ኣዝዩ ወሳኒ ተራ አለዎ።

ዝበዝሑ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብ  ጉዳይ ሃገሮም ዝግባእ ንጡፍ ኣበርክቶ ካብ ምግባር ከልኪልዎም ዝርከብ ምኽንያት፡ ንኹሎም ኣብ ዲያስፖራ ዝርከቡ ኤርትራውያን ዝውክል፣ ሃገርና ንምድሓን ዝግበር ቃልሲ ዘወሃህድ፣  ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ ዝተመርጸ ሕጋዊ መሪሕነት ዘይምህላዉ ምዃኑ ክንኣምነሉ ዝግባእ ሓቂ`ዩ። ብሓጺሩ፡ ዓቕምን  ጸጋን ኣብ ዲያስፖራ  ናይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብ ድሕነት ሃገር ከውዕል ዝኽእል መሪሕነት የድልየና`ሎ። ሕጋዊ ቅቡልነትን መዝነትን ዘለዎ  መሪሕነት፣  ብኻብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ ዝኣመተ (grass-root) ምንቅስቓስ ተጠርኒፍና ክንመርጾ ከም እንኽእል ምሉእ እምነት ኣለና። ኣብ ዲያስፖራ ናይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ምሉእ  ውክልና ዘለዎ ኣህጉራዊ መሪሕነት ንምምራጽ፣ ኣብ ላዕሊ ከም ዝተጠቕሰ፡ ብዘይ ናይ ብሄር፡ ሃይማኖት፡ ከባቢ፡ ጾታን ባህልን ኣፈላላይ ኩሉ ኤርትራዊ ከምዝሳተፍ ምርግጋጽ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።  እዚ መስርሕ ኣብ ኩሉ ኤርትራውያን ዝርከብሉ ከተማታት፡ ሃገራትን ክፍለ-ዓለማትን ብግቡእ ክካየድ ኣለዎ። ስለዚ፣ ምሉእ ሕጋዊ ቅቡልነትን መዝነትን ዘለዎ መሪሕነት ንምምራጽ ዘኽእለና -  ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ዝኣመተ ምንቅስቓስ (grass-root movement) - ንምድልዳልን ንምዕዋትን  ክትጽንበሩና ንጽወዕ።   


ግደ ዓለምለኻውያን መራሕትና

ተራ ዓለምለኻውያን መራሕትና ነዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ጨቋኒ ስርዓት ምእላይን ናብ ዲሞክራሲ ዘሰጋግር ባይታ ንምጥጣሕን ዝሕግዝ ኣድማዒ ንድፊ/ስትራተጂ ምሕንጻጽን እዩ። ብግብራዊ መለክዒታት ክረአ እንከሎ፡ እቲ ሓቀኛ ለውጢ ምስ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከቡ ናይ ለውጢ ባእታታት ብምትሕብባር ጥራይ እዩ ክመጽእ ዝኽእል። ብቐንዱ፡ ተራ ዓለምለኻውያን መራሕቲ ምስ ንጡፋት ናይ ደለይቲ ፍትሒ/ ናይ ተቓውሞ ውድባት ተወሃሂዱ ጥጡሕ ምስግጋር ናብ ዲሞክራሲ ንምክያድ ዘማእዝን ውጥን ምድላው እዩ። ምርካብ ደገፍ ናይ ማሕበረ ሰብ ዓለምን ኣብ ውሽጥን ደገን ዝርከቡ ኤርትራውያን`ውን ምስኡ ዝተሓሓዝ ሓላፍነቱ እዩ። ኣብ ደገ ንዝርከቡ ኤርትራውያን ንምውካል ብሕጋዊ መንገዲ ዝምረጽ ክሳብ ዝኾነን፡ ኣብ

 ደገ ዝርከቡ ኤርትራውያን ወኪሉ ኣብ ዝኾነ መድረኽ ክዛረብን ክሰርሕን ሕጋዊ ስልጣን ክህልዎ እዩ። ኣድማዕን ጽዑቕን  ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ብምጥቃም፡ እዚ ናይ መሪሕነት ማሕበረ ሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ እዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ጨቋኒ ስርዓት  ከቢድ ጸቕጢ ክገብር ድፍኢታት ገይሩ ንኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለዉ ናይ ለውጢ ባእታታት ሞራላውን ንዋታውን ደገፍ ምሃብ ብውሑድ ክሳራ ንዝድለ መሰረታዊ ለውጢ ንምምጻእ ክጽዕት እዩ።  


 መስርሕ ምምራጽ ኣህግራዊ  መሪሕነት                  

እዚ መስርሕ ኣብ ደረጃ ከተማ ዝጅምር ኮይኑ፡ መጀመርታ ኣብ ኩለን ኤርትራውያን ዝነብሩለን ከተማታት ዝተወዓወዐ ምልዕዓልን መጸዋዕታ ሓፈሻዊ ኣኼባን ክግበር ኣለዎ።  ንኹሎም ኣብ እቲ ቦታ ዝነብሩ ኤርትራውያን ንምርካብ ጽዑቕ ጻዕሪ ክግበር ኣለዎ።  ንኹሎም ኤርትራውያን፣  ብፍላይ ናይ ሬድዮ ይኹን ካልእ መራኸቢ ብዙሓን ተጠቓምነት ዘይብሎም ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ  ንምዕዳም ዕቱብ ጻዕሪ ምክያድ ይግባእ።  ሰፊሕን ኣድማዕን ጎስጓስ ብትግርኛን፣ ዓረብኛን፡ እንግሊኛን ተዳልዩ፡ ብጽሑፍ፡ ብረድዮ፡ ብመርበብ ሓበሬታ፡ ብጅምላዊ ቴለፎን መልእኽታት ክመሓላለፍን፣ ሰሚናራትን ኣኼባታትን ብምካያድ ክዝርጋሕ የድሊ። ንህዝቢ ሓፈሻዊ ኣኼባ ምጽዋዕ ጥራይ ዘይኮነ፣ ተሳትፎኡ ንድሕነት ሃገር ወሳኒ ምዃኑ  ክፈልጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ  እዩ።

ብድሕር`ዚ፡ ዝተመረጹ ወከልቲ ከተማታት ናይ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ተኣኪቦም ብደረጃ ሃገር መሪሕነት ይመርጹ።  ነዚ ንምስላጥ፡ ነፍሲ ወከፍ ከተማ ንኣኼባ ዘድሊ ውጥንን ውደባን ብዝግባእ ከተዋድድ`ውን ኣገዳሲ ይኸውን።  እቶም ብደረጃ ሃገር/ዞባ ዝተመርጹ ከካብ ዞባኦም ተኣኪቦም ኣህጉራዊ መሪሕነት ይመርጹ። ንኣብነት፥ ካብ ኩለን ሃገራት ኤውሮጳ ዝተመረጹ መራሕቲ፡ ሕጋዊ ተቐባልነት ዘለዎ መሪሕነት ኤርትራውያን ኣብ ኤውሮጳ ይመርጹ። እዚ መስርሕ ኣብ ኩለን ክፍላተ-ዓለማት ይግበር። ኣብ መወዳእታ ኸኣ፡ መሪሕነት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ኣብ ኤውርጳ፣  ሰሜን ኣሜርካ፣ ማእከላይ ምብራቕ፣ ኤስያ፣ ኣውስትራልያ፣ ኣፍሪቃን ደቡብ ኣሜርካን ዓለምለኻዊ  መሪሕነት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንምምራጽ ይእከቡ።  


ንሕና መን ኢና?

ንሕና ኣብ ታሕቲ ክታምና ኣንቢርና ዘለና ውልቀሰባት፡ ካብ ዝተፈላለየ ድሕረባይታ ዝመጻእናን፡ ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላተ ዓለም ንነብርን ተቓለስቲ ኤርትራውያን ኢና። ብውልቂ ይኹን ብእኩብ ደገፍቲ ናይ  - ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ዝኣመተ ምንቅስቓስ (grass-root movement) ኢና።  “ዓለምለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን ንምድንፋዕ ህዝባዊ ምንቅስቓስ “ ወይ “ Global Initiative To Empower Eritrean Grassroot’s Movement (GIEEGM)” ተባሂሉ ዘሎ ስምና ከምዘነጽሮ፡ ኣብ ሃገርና እወንታዊ ለውጢ ንምምጻእ ኩሎም  ኤርትራውያን ንኽሳተፉ መንገዲ  ዝጸርግ ስጉምቲ እዩ። ብሓባር ዝጠምረና  ነጥቢ - ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ዝኣመተ ምንቅስቓስ (grass-root movement) ምስ ኩለን ፖለቲካውያን ተቓወምቲ ውድባት ብሓባር ብምስራሕን ንኹሎም ኤርትራውያን ብዘይ ኣፈላላይ  ብምስታፍን፣ ምልኪ ብምልጋስ ዲሞክራስያዊ ምስግጋር ከረጋግጽ ዝኽእል  - ዝሰለጠ መንገዲ እዩ ዝብል እምነት ኣሎና። ተበግሶና ፖለቲካዊ ውድብ ኣይኮነን፣ ኣብ መጻኢ ስልጣን ናይ ምሓዝ ሕልሚ`ውን የብልናን። ዕላማና  ካብ ምስላጥን ምቛምን ሕጋዊ ቅቡልነትን መዝነትን ዘለዎ ኣህጉራዊ መሪሕነት ኤርትራ ዝሓልፍ ኣይኮነን።   


መጸዋዕታና ንመንእሰያት ኤርትራ፡-

 መንእሰያት ኤርትራ ኣብ ምዕዋት እዚ ምንቅስቓስ ህዝብን ምርግጋጽ ተሳታፍነት ኣብ ከባቢኦም ዝርከቡ ኤርትራውያንን መሪሕ ተራ ክጻወቱ ንጽበዮም ኣካላት ሕብረተሰብና እዮም። መጻኢ ኤርትራ ኣብ ንጡፍ ተሳታፍነት መንእሰያት ከም ዝምርኮስ ዘየጠራጥር ሓቂ እዩ።   


መጸዋዕታና ንደቂ-ኣንስትዮ  ኤርትራ

ኣብ ቃልሲ ንናጽነት ብዝተጻወተኦ ጅግንነታዊ ተራ ኣብ መጽሓፍቲ ታሪኽ ዓለም ስመን ዘመዝገባ እየን። ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ በዚ ጨቋኒ ስርዓት ተገሊለን ክትርእየን ዘሕዝን እዩ። ብርግጽ ገለ ካብ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝርከቡ ንጡፋትን ኣድማዕቲ  ተቓለስትን ተጣበቕትን ኤርትራውያን ደቂ-ኣንስትዮ እየን። ስለዚ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ  - ካብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ ዝኣመተ ምንቅስቓስ`ውን (grass-root movement) ንምርግጋጽ  ዲሞክራስያዊ ለውጢ   ኣብ ሃገረን መሪሕ ግደ ክጻወታ ምሉእ ምትእምማን ኣለና።   


 ጻውዒትና  ንኤርትራውያን  ስነጥበባውያን  ብቐዳምነት፡ ብጉዳይ ህዝብኹምን ሃገርኩምን ጾር ተሰሚዑኩም ህዝብኹም ኣብ ምንቃሕ፡ ምጉስጓስን ድምጺ ሓድነት ምቅላሕን  ክትገርብሩዎ ዝጸናሕኩምን ዘለኹምን ውሕሉል ኣበርክቶ ነመስግን። እዚ ንህዝብና ዘሳቒ ዘሎ ጨቋኒ ስርዓት ናይ ህዝቢ ምንቕቓሕን  ምጉስጓስን ዓቕሞም ፈሊጡ ብቐዳምነት ግዳያት ዝገብሮም ስነጥበባውያን አዮም። አዚ ጨቋኒ ስርዓት ኣብ ዝሓጸረ እዋን ኣሊና  ህዝቢ ዝመሰረቱ ደሞክራስያዊ ምሕደራ ንምትካል ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ኣወዳድባ (bottom-up approach) ዝመሰረቱ ህዝባዊ ከባብያውን ዓለምለኻውን ባይቶታት ንምቛም ዝዓለመ ተበግሶ፡ በቲ ተውህቦኹም ኮይኑን፡ ጽዒርኩም ዘማዕበልኩሞን ሙያ ደገፍኩም ክትገልጹን ኣበርክቶኹም ከተዕዝዙን ብኽብሪ ንጽዋዓኩም። እቶም ተባዓትን ሰብ ሕልናን ስነጥበናውያን ድሮ ኣብቲ ቅኑዕ ሸነኽ ናይ ታሪኽ ኣለኹም፣ ስለዚኸኣ፡ መጎስ ይግበኣኩም። ዜማታትኩም፡ ግጥምታትኩም፡ ሙዚቃኹም፡ ጽሑፋትኩም፡ ከምኡ'ውን  ዋዛታትኩም ከምዘለዎ ናይ ሕልና መግቢ እዩ`ሞ፡ ሃየ ደኣ ዳሕድሑዎ። እቶም ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብታ ጃልባ ፍርሒ  ዘይሓኾርኩም ድማ ምስቶም ምዑታት መሳርሕትኹም ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝኩም ባዕልኻትም እትስንዱዎ ታሪኽ ከተወቅቡ  ብኣኽብሮት ንዕድመኩም።


መጸዋዕታ ነኤርትራውያን ውሑዳን ብሄራት

እዚ ዘሎ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ብማዕርነት ንኹሎም ዜጋታት ዝልግሶ ነገር እንተ ድኣ ኣልዩ፡ ግፍዕን ማእሰርትን ጥራይ እዩ። ንገለ ውሑዳን ብሄራት ሀገርና`ውን ናይ አነባብራኦም ልምድን ባህልን ብምግሃስ፡ ደቆምን ንብረቶምን እንዳመንዘዐ፡ ምስቲ ካልእ ክፋል ህዝቢ ኤርትራ ምትፍናንን ዘይምትእማማን ንምንጋስ ብዙሕ ቶኽቷዂ ተግባራት ምክያድ ሓደ ካብቲ በታታኒ ሸርሕታት ናይዚ ዲክታቶርያዊ ስርዓት እዩ። ነዚ ንምፍሻል ግን ኩልኹም አባላት ውሑዳን ብሄራት ሃገርና ምስ የሕዋትኩም ተወሃሂድኩም ብምቅላስ ክብርኹምን ክብሪ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራን አብ ምምላስ እጃምኩም ከተበርክቲ ንጽውዕ።


መጸዋዕታና ንመራሕቲ ሃይማኖት

መራሕቲ ሃይማኖት ክርስትናን ምስልምናን ብዝተፈላለዩ መንገድታት ኣብ ስቅያት ህዝቦም ዘለዎም ቅሬታ ኣብ ምግላጽ ዓቢ ተራ ተጻዊቶም እዮም። ተሳታፍነት ኩሎም መራሕቲ ሃይማኖታት ክርስትናን ምስልምናን`ውን ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ኣብ ኒውዩርክ ኣብ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ዓቢ ሞራላዊ ምትብባዕን ድጋፍን ሂቡ እዩ። ከምቲ ናይ ዝሓልፈ፡ ሕጅ`ውን ነዚ ካብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ ዝኣመተ ምንቅስቓስ (grass-root movement) ደገፎም ክቕጽሉ ንጽውዕ።


መጸዋዕታና ንኣባላት ሲቪካውያን ማሕበራት  

ንኹሎም ኣባላት ሲቪካውያን ማሕበራት ብንጡፍ ኣበርክቶኦም ነዚ ምንቅስቓስ ንምዕዋት ክሰርሑ ንጽውዕ። ኣባላት ዓለምለኻዊ ስምረት ኤርትራውያን፡ ሃገራዊ መድረኽ ንዘተ ኤርትራውያን፡ ዜጋታት ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ኤርትራን ካልኦት ሲቪካውያን ማሕበራትን ነዘን ኣብ ታሕቲ ተጠቒሰን ዘለዋ ከም ናይ ጸሓፍቲ፡ ሰሚናራትን ኮንፈረንስን ካልኦትን ጉጅለታት ክጽንበሩወን ንጽበዮም።


መጸዋዕታና  ን ኤርትራውያን መርበባት ሓበሬታን ፡ ፈነወታት ረድዮን መደባት ፓልቶክን

ጊዜአንን ካልእ ጸጋታተንን ንስቓይ ህዝበን ንምቅላሕን ሓበሬታ ናይ ምትሕልላፍ መድረኽ ንምኽፋትን ዝሰውኣ ኩለን ኤርትራውያን መርበባት ሓበሬታን፡ ፈነወታት ረድዮን፡ መደባት ፓልቶክን ምስጋና ዝግባእ እዩ። ነዚ ኣጋጣሚ ብምጥቃም፡ ንዝጻወትኦ ዘለዋ ዓቢ ተራ ኣድናቖትና እንዳገለጽና፡ ነዚ ካብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ ዝኣመተ ምንቅስቓስ`ውን (grass-root movement) ዝተፈላለዩ ፈነወታት፡ ከም ናይ ቃለመጠይቓት፡ ቃል ኣሰናዳኣቲ፡ መደባት ዘተን ክህበኦ ንጽውዕ።

 

መጸዋዕታና  ን ፖለቲካውያን ተቓወምቲ ውድባት ኤርትራ        

መስረትቲ ፖለቲካውያን ተቓወምቲ ውድባት ኤርትራ ንምምጻእ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዝተበገሱ ምዃኖም ዘየተሓታትት ነጥቢ ኮይኑ፡ ውጹዕ ህዝቦም ንምድሓን ብዝገበሩዎን ዝገብርዎ ብዘለዉን መስዋእቲ ኩሉ ግዜ ክምስገኑን ክኸብሩን ዝግበኦም እዮም።  ኣብዚ ጊዜ ንኹለን ፖለቲካውያን ተቓወምቲ ውድባትን ሓቚፈንኦም ዘለዋ ጉጅለታትን ኣባላትን ነዚ ነበግሶ ዘለና ካብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ ዝኣመተ ምንቅስቓስ (grass-root movement) ክድግፉ ክንጽውዕ ንፈቱ። እዚ ካብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ ዝኣመተ ምንቅስቓስ ምስ ኩለን ፖለቲካውያን ተቓወምቲ ውድባት ብምትሕብባር ምስ ዝሰርሕ፡ ነዚ ውድባት ብዙሕ መስዋእቲ ዝኸፈላሉ ዕላማ ኣብ ዝሓጸረ ጊዜ ንምውቃዕ ኣዝዩ ዓብይ ተኽእሎ ዘለዎ እዩ። እዚ ንረብሓ ፖለቲካውያን ተቓወምቲ ውድባትን ህዝቢ ኤርትራን ክሳብ ዝኾነ ኸኣ፡ ኩለን ውድባት ምሉእ ደገፍ ከም ዝህበኦ ንኣምን። ውድባት ነዚ ምንቕስቓስ እዚ ብሕማቕ ኣረኣእያ ከም ዘይጥምትኦ ምሉእ ተስፋ ኣለና። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት፡ ነዚ ምንቕስቓስ ዘይምድጋፍ ዕድመ ጨቋኒ ስርዓትን ስቅያት ህዝብን ምንዋሕ ጥራይ ስለ ዘስዕብ እዩ። መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ኤርትራ ፡ ሃገራዊ ባይቶ፡ ከምኡ`ውን ካልኦት ፖለቲካውያን ውድባት ንሓድነት ህዝቢ ዝገብርኦ ዘለዋ ተበግሶታት ክዕወት ተስፋ ኣለና። ከምኡ`ውን ሕቡራት ፖለቲካውያን ውድባት ተቓወምቲ ኣብ ነጻ ተሳታፍነት ፖለቲካውያን ውድባት ኣብ ተረጋግጽ መጻኢት ኤርትራ ደገፍ ህዝቢ ኤርትራ ንምርካብ ዝሕግዘን ራኢአን ከሐድሳን መደባተን ክዳልዋን ንምነ። እቲ ዝምረጽ ዓለምለኻዊ መሪሕነት ምስ ኩለን ዘለዋ ተቓወምቲ ውድባት ተሓባቢሩ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ጥጡሕ ባይታ ምስግጋር ናብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንምክያድ ዘማእዝን ውጥን ከዳሉ ትጽቢት ንገብረሉ። በዚ ኸኣ ንኹለን ውድባት ምስ ኣሕዋት ኤርትራውያን ተሓባቢረን ንዓወት እዚ ምንቅስቓስ ኣበርክቶአን ክገብራ ንጽውዕ።                       

  

መጸዋዕታና ንምሁራን ኤርትራውያን

ኤርትራ በቶም ንተንኮላትን ሸርሕታትን ስርዓት ህግደፍ ተረዲኦም ንህዝቦም ብምንቃሕ፡ ነቲ ናይ ሓርነትን  ፍትሕን ቃልሲ ከቀላጥፉ ብዝኽእሉ ምሁራን ዝተባረኸት ክነሳ፡ እቶም ንህዝቦም ዝወርዶ ዘሎ ዓዘቕቲ ተሰሚዑዎም፡  ከምቲ እትጽበዮም  ኣብ ባይታ ዝነጥፉ ዘለዉ ምሁራን ኣዚዮም ውሑዳት ኢዮም እንተ በልና ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይኮነን። ስለዚ ኩሎም ምሁራትና በብዘለዉዎ ከባቢ ምስ ህዝቦም ሓቢሮም ንምዕዋት “ዓለምለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን ንምድንፋዕ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ወይ “ Global Initiative To Empower Eritrean Grassroot’s Movement (GIEEGM) እጃሞም ከበርክቱ ንዕድም።

  

መጸዋዕታና ንኣብ ጉዳይ ኤርትራ ተስፋ ዝቖረጹ ዜጋታት  

ሽሕ`ዃ ኣብ ኤርትራ ብዘጓንፍ ዘሎ ስቓይ ዘይስምዖ ዜጋ ክትስእል ከቢድ እንተኾነ ፡ ብዙሓት ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ክገብርዎ ዝኽእሉ ከም ዘይብሎም ብምእማን ናይ ተስፋ-ምቝራጽ ስምዒት ኣጥርዮም እዮም። ኩላትና ኣብ ሓደ ግዜ ከምኡ ዓይነት ስምዒታት ኣሕሊፍና ክሳብ ዝኾንና ኸኣ ኩነታቶም ጽቡቕ ገይሩ ይርደኣና።  እንተኾነ፡ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ዘሕልፎ ዘሎ ስቅያት እናረኣየ ዓይኑ ዓሚቱ፡ እናሰምዐ`ውን ኣእዛኑ ሓቲሙ ክሓልፎ ናይ ቅሳነት ኣእምሮ ዝህቦ ኮይኑ ኣይረኣየናን። ስለዚ ኸኣ፡ ኩሉ ኣብ ከምዚ ዓይነት ስምዒት ዝርከብ ኤርትራዊ ዜጋ ኣብዚ ኣበጋጊስናዮ ዘለና ምንቅስቓስ ተጸንቢሩ ብንጡፍ ተሳታፍነቱ እቲ ንጽበዮ ጩራ ባና ለውጢ ከድምቕ ንጽውዕ። ነቶም ብዛዕባ ብሰንኪ ተሳታፍነቶም በዚ ጨቋኒ ስርዓት ኣብ ልዕሊኦም ይኹን ኣብ ልዕሊ ኣባላት ስድራ-ቤቶም ክወርዶም ዝኽእል ሓደጋ ስክፍታታት ዘለዎም ዜጋታት መንነቶም ብስቱር ተታሒዙ ኣብዚ ምንቕስቓስ ኣበርክተኦም ክገብሩሉ ዝኽእሉሉ መንገዲ ክግበር እዩ። እንተ ወሓደ መንነቶም ከየጋለጹ ፋይናንሳዊ ሓገዛት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም። ኣብዚ ክርሳዕ ዘይብሉ ቀንዲ ነገር እንተ`ሎ ግን ሓድነትና ዕምሪ ናይዚ ዘሎ ጨቋኒ ስርዓት  ዘሕጽር ምዃኑ እዩ።


ኣረኣእያና ኣብ ማሕበረኮማት ኤርትራውያን

 ኣብ ስደት፡ ኤርትራውያን ብብዝሒ ኣብ ዝነብሩሉ ከባቢታት፡ ኣገዳስነት ማሕበረኮማት ኤርትራውያን ርዱእ እዩ። እዘን ማእከላት፡ ንዝተፈላለዩ ስደተኛታት ኣገደስቲ ዝኾኑ ኣገልግሎታት ይህባ። ብመጀመርያን ብቐንዱን ከም መራኸብን መዘናግዕን ኤርትራውያን ኮይነን ብምግልጋል፡ ንሓደስቲ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ መንበርን ስራሕን ምንዳይ፡ ካልኦት ንምንባር ዘድልዮም ነገራት ኣብ ምምላእን ይነጥፋ። እዘን ማእከላት ንኣብ ሓዘን ዝርከቡ ኣባላት ብምጽንናዕን፡ ናይ ስርዓት ቀብሪ ኣሰናድኦ ምግባርን፡ ከምኡ`ውን ኣብ መርዓን ካልኦት ማሕበራውያን ኣጋጣሚታትን ምሉእ ሓገዘን የበርክታ። ኣብ ርእሲ`ዚ ኩሉ ንጥፈታተን፡ ንኣብ ስደት ዝዓብዩ ቆልዑት ብባህልን ቋንቋን ሃገሮም ተዀስኪሶም ክዓብዩ ናይ ምምሃር ዓቢ ተራ ይጻወታ። ኣብ ዝበዝሓ ሃገራት፣ ማሕበረኮማት ናይ መንግስቲ ባጀት ዝቕበላ፡ ዘይፖለቲካውያን ማእከላት እየን። እዚ እቲ ሓቂ ኮይኑ፡ ምስዚ ናይ ካብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ ዝኣመተ ፖለቲካዊ ዕላማ ዘለዎ ምንቕስቓስ (grass-root movement) ኣብ ኤርትራ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ምምጻእ ኢድን ጓንትን ኮይነን  ክሰርሓ ከምዝኽእላ እምነት ኣለና።  


ቅድመ-ኩነት  ዓወት  ካብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ ዝኣመተ ምንቅስቓስ   

እዚ ምንቅስቓስ`ዚ ንኽዕወት፡ ኣብ ኩሉ ኵርናዓት ዓለም ዝርከብ ናይ ክርስትያንን፡ ምስልምናን ካልእ እምነታትን፣  ወዲ ተባዕታይ ይኹን ጓል ኣንስተይቲ፣ ዓቢ ይኹን ንእሽቶ፣ ካብ ኩሉ ብሄራት ዝተዋጸአን ኤርትራዊ ኣህጉራዊ መሪሕነቱ ንምምራጽ ክሳተፍ ኣለዎ።  

ነዚ ምንቅስቓስ እዚ ንምዕዋት፡ ንጡፍ ተሳታፎን  ኣበርክቶን ኩሉ ኤርትራዊ  ኣብ ዲያስፖራ ንዕድም ኣለና። ሃገር ኣብ ምድሓን ንዝህልወኩም ኣበርክቶ፡ ዓቕምኹም ብዘይምብቃቕ ኣብዞም ዝስዕቡ ነዚ ምንቅስቓስ ወሰንቲ ዝኾኑ ንጥፈታት ተራኹም ክትጻወቱ  ንጽውዕ ኣሎና፦  

1. ጋንታ ጽሓፍቲ - ብትግርኛ፡ ኢንግሊዘኛ፡ ዓረብኛን፡ ናይ ካልኦት ብሄራት ቋንቋታትን ክጽሕፉ ዝኽእሉ ሰባት የድልይዋ። ዕማም ኣባላት እዛ ጋንታ፡ መሃርቲ ዓንቀጻት፡ ህዝባዊ ኣዋጃትን ካልኦት ነዚ ምንቅስቓስ ዝሕግዙ ጽሑፋትን ምድላው እዩ።

2. ጋንጋ ጎስጓስን ውደባን - ኣብ ምልዕዓል፡ ምውዳብ፡ ምውህሃድን ምክያድን ንኩሉ ዘሳትፍ ኣኼባታት ኤርትራውያን ኣብ ዘዘለውዎ ከተማታትን ሃገራትን፡ ከምኡ`ውን ኣብ ኣህጉራዊ ዋዕላ ተበግሶታት ዝወስዱ ንጡፋት የድልይዋ። ኣባላት ናይዛ ጋንታ ኣብ ምውዳብን ምክያድን ኤርትራውያን ሃገሮም ኣብ ምድሓን ንጡፍ ተራ ክጻወቱ ዝጉስጉስ ዘተባብዕን ሰሚናራትን ዋዕላታትን ሓላፍነት ክወስዱ እዮም።    

3. ጋንታ ዜናን ሓበሬታን - ተራ እዛ ጉጅለ ምስ ዘለዋና ኤርትራውያን መርበባት ሓበሬታን ናይ ሬድዮ ፈነወታትን ተሓባቢርካ ንዓወት እዚ ምንቅስቓስ ምስራሕ እዩ።  

4. ጋንታ ገንዘብን ስንቅን - እዛ ጉጅለ ካብ ዝተፈላለዩ ንጥፈታትን ምንጭታትን ገንዘባውን ካልእን ጸጋታት ኣብ ምእካብ ክትዋፈር እያ። ካብ ዓለምለኻውያን ትካላት፡ ሃገራትን ኤርትራውያንን ገንዘባዊ ሓገዝ ምሕታት ቀንዲ ሓላፍነታ ኮይኑ፡ ብግቡእ በብግዜኡ ፋይናንሳዊ ጸብጻባ ከተቕርብ እያ። ዝተኣከበ ገንዘብ ብግቡእ ክተሓዝን ኣብ ግቡእ መዓላ ከምዝወዓለ ንምርግጋጽን መቆጻጸሪ ሜላታትን ስሩዕ ኦዲትን ክግበረሉ እዩ።

5.  ጋንታ ህዝባዊ ርክባት - ሓላፍነት እዛ ጉጅለ እዞም ዝስዕቡ ይኾኑ፡-

ሀ) ምሕያል ርክባት ምስ ኤርትራውያን ኣብ ዝርከቡሉ ቦታታት ከም ኣብያተ ክርስቲያናት፡ መሳጊድን ከምኡ`ውን ኣገደስቲ ውልቀሰባት ምውዳብ።  

ለ) ንኹሉ ዘሳትፍን ውሁድን ናይ ቃልሲ ሃዋሁው ምፍጣርን ምዕቃብን።

6. ጋንታ መጽናዕቲ - እዛ ጋንታ ንዓወት ምንቅስቓስ ዝሕግዙን ዘቃላጥፉን መጽናዕታዊ ጽሕፋት ኣብ ምብርካት ክትሰርሕ ኢያ። ድሒሩ`ውን፡ ከም ኣድላይነቱ፡ ነቲ ዝምረጽ ኣካል ዓለምለኻዊ መሪሕነት ኤርትራውያን ኣብ ምስ ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ሕብረት ኣፍሪቃን ካልኦት ወሃብቲ ሓገዝ ሃገራትን፡ ትካላት ዝገብሮ ርክባት ዝሕግዙን፡ ንዓወት እዚ ምንቅስቓስ ዘቀላጥፉን መጽናዕታዊ ጽሑፋት ኣብ ምብርካት ክትሰርሕ እያ።

ጋንታ ሕጋዊ ጉዳያት - እዛ ጉጅለ እዚኣ ምንቅስቓስ ንዘድልይዎ ናይ ሕጊ ምኽርን ሓገዝን ግቡኣ ከተበርክትን ኤርትራውያን ክኢላታት ሕጊ ክጽንበርዋን ትጽቢት ይግበር።

8. ጋንታ ናይ ሓበሬታ ቴክኖሎጂ ፡ እዚ ምንቅስቓስ እብ ኩሉ ንጥፈታቱ ምዕቡል ቴክኖሎጂ ዓጢቑ ክሰርሕ ተራ ኤርትራውያን ክኢላታት ቴክኖሎጂ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ እዞም ክኢላታት ግዜኦምን ፍልጠቶም ወፍዮም ነዚ ምንቅስቓስ ንምዕዋት ክሰርሑ ንጽበ።    

እዞም ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ዘለዉ ንጥፈታት ብግቡእ ክዕመሙ እንተኾይኖም፣ ምትሕብባር ናይ ኩሎም ኤርትራውያን ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ከኣ ኣብዞም ንጥፈታት ከበርክቱ ዓቕምን ድልየትን ዘለዎም ውፉያት ኤርትራውያን የድልዩ። ንስለ ህዝቦም ክብሉ ነዚ ዝተገልጸ ሓላፍነታት ዝስከሙ ኣብ ዝተፈላለየ ኵርናዓት ዓለም ዝነብሩ ኤርትራውያን ከምዘለዉ ኸኣ ምሉእ ርእሰ ምትእምማን ኣለና።  

ዝኾነ ሕቶ ምስ ዝህልወኩም ወይ መብርሂ ምስ እትደልዩ ብኢመይልና gieegm@googlegroups.com ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ሃገርና ከቢድ ሓደጋ ኣንጸላልይዋ ኣብ ዘሎ እዋን፡ ብህጹጽ ገለ ነገር ክንገብር ኣለና።

 

ኣስማት ደገፍቲ ዓለምለኻዊ ተበግሶ ብፊደላዊ ቅደም ትኸተል

  Name  City  Country

1 Abdalla   Aldin Riyadh Saudi Arabia

2  Abdul   Saleh Dallas, TX USA

3 Abeba   Baatai Arlington, VA USA

4 Abraha   Tesfagaber Oslo Norway

5 Abraham   Efrem Stockholm Sweden

6 Abraham   Tesfu Yamoussoukro Côte d'Ivoire

7 Ahmed   Abdella Fremont, CA USA

8 Ahmed   Berhanu Seattle, WA USA

9 Amanuel   Berhane Flemington, NJ USA

10 Amanuel    Eyasu London UK

11 Anna   George Jackson, NJ USA

12 Araya   Debessay Newark, DE USA

13 Asgedom   Araya Gothenberg Sweden

14 Asihel   Butsuamlak Fairfox, VA USA

15 Azieb   Welday London UK

16 Belay   Iassu Berwick  Novascotia Canada

17 Berhane   Haile Boston, MA USA

18 Berhane   Mehari Tel avive Israel

19 Berhane   Wolegabriel London UK

20 Berhe   Fesehaye London UK

21 Daniel   Gabray Djibouti Djibouti

22 Daniel   Haile Dartford UK

23  Daniel   Teklay Sacramento, CA  USA

24 Dawit   Tesfayohannes Vilnius Lithuania

25 Debesai   Kifle Addis Ababa Ethiopia

26 Desalegn   Berhe Coventry UK

27 Efrem   Beraki Toronto Canada

28 Efrem   Gebrekidan Snellville, GA USA

29  Firke   Tsegay  Atlantic City, NJ USA

30 Fitsum   Mesgina Louisville, KY USA

31 Fetsum   Abraham Washington  DC USA

32  Ghebremichael   Zeray Boston, MA USA

33 Gebrai    Endrias Southfield, MI USA

34 Gebrehiwet   Asrat Lynnwood, WA USA

35  George   Ghebreselassie Newark, DE USA

36  Ghirmay   G.Egziabiher Washington, DC  USA

37 Ghrmai   Sequar Seattle, WA USA

38 Habte   Hagos London UK

39 Habtom   Abraha Brighton, CO USA

40 Habtom   Hagos Edmonton, Canada Canada

41 Habtom   Mehari Telaviv Israel

42 Haddis   Hagos Woodbine, MD USA

43 Haile  Ghebretensae Indianapolis, IN  USA

44 Ibrahim   Mohammed Amsterdam Netherlands

45 ibrahim   Noor London Camden Town UK

46 Idris   kahsay Oslo Norway

47  Isayas   Tekle  Dover, DE USA

48 Iyasu   Tesfamariam Melborne Australia

49 Kassahun   Checole Trenton, NJ USA

50 khaled   mohammedsaid Stockholm Sweden

51 Kidane   Araya Houston, TX USA

52 kidane   Beraki Indianapolis, IN USA

53  Kidanemariam   Sebhat Nairobi Kenya

54 Kiflom   Beyene Seewen Switzerland

55 Maasho   Ghebru Glen Ellyn, IL USA

56 Mebrahtu   Sibahtu Hillsborough, NJ USA

57 Mengest Weldemichael Dallas, TX USA

58 Mehreteab   Tesfai Ås Norway

59 Mekonen   Teame Sacramento, CA  USA

60 Mengisteab   Debessay Albany, NY USA

61 Mengstab   Girmay Addis Ababa Ethiopia

62 Mesfin   Tsegay Saint Paul, MN USA

63 Michael   W. Eyob Somerville, MA USA

64 Michael   Ghebrehiwot Boston, MA USA

65 Michael   Hidru Boston, MA USA

66 Michael   Mehari London UK

67 Mihret   Ghebreyesus Addis Ababa Ethiopia

68 Mohamed   Edris Toronto Canada

69 Mulugeta   Besrat louisville, KY USA

70 Mussie   Fesehaye sola Norway

71 Mussie   Yemene Cincinnati, OH USA

72 Neamn   Tekie   Germany

73 Ogbai   Ghebremedhin  Cambridge, MA USA

74 Petros   Teklu Mississauga Canada

75 Robel   Tesfai Thun Italy

76 Selam  Amine Biel Switzerland

77 Selam  Asihel Manassas, VA USA

78 Semere  Mebrahtu Freestate South Africa

89 Senai  Misghina Washington DC USA

80 Solomon  Ghebrezghi London UK

81 Taher  Berih Toronto Canada

82 Tamrat  Woldu Evanston, IL USA

83 Teame  Kassa Ashkelon Israel

84 Teka  Yohannes New York, NY USA

85 Tekea  Haile Bergen Norway

86 Tekle  Kidane Seattle, WA USA

87 Tekleweyni  Alazar   Israel

88 Teklit  Kesete Netanya Israel

89 Tesfaldet  Meharenna La Palma ,CA USA

90 Tesfaldet  Tesfamariam Tel Aviv Israel

91  Tesfay  Tsehaye Jefersson City, MO  USA

92 Tesfazion  Tesfamichael Stockholm Sweden

93 Tsigheyohannes  Kidane Amsterdam Netherlands

94 Yassin  Mahmud Birmingham UK

95 Yebio  Woldemariam New York, NY USA

96 Yohannes  Haile Edmonton, Alberta Canada

97 Yohannes  Tseggay  London UK

98 Zaid  Tesfamariam New York, NY USA

99 Zekarias  Kebraeb Berlin Germany

100 Zerat  Weldemichael   Australiaالمبادرة العالمية لتمكين الحركة الشعبية الاريترية

23 مايو 2016


نداء عاجل لجميع الارتريين في جميع أنحاء العالم


ايها الاخوة والاخوات  

سيتم الاحتفال بيوم الاستقلال الخامس والعشرين غدا .   وقد تحقق استقلال إريتريا عن طريق التضحية من مئات الآلاف من أبنائه وبناته في الكفاح المسلح. ولكن للأسف، كل ما قدم من تضحيات من أجل الاستقلال لم تحقق حلم حياة أفضل للشعب الإريتري. معظم الاريتريين  بالقلق إزاء الوضع المتدهور في البلاد. ولذلك، فإن جميع الإرتريين  طالبي العدالة، علينا واجب ومسؤولية للمساعدة في حل الوضع المزري في بلادنا.

 ونحن نعتقد أن الاريتريين في المهجر سوف يلعبو دورا كبيرا في النضال الديمقراطي من أجل التغيير  من خلال حشد  مواردهم  وتنظيم أنشطتهم باستخدام نهج من أسفل إلى أعلى.  كلما كان هناك عدد كبير من الإريتريين، يجب تشكيل  بايتو عدي وانتخاب ممثليين . فإن الممثلين المنتخبين في مختلف المدن تشكل بايتو الإقليمية  لقيادة وتنسيق على المستوى الإقلمي.   و الممثلين الإقليميين من جميع القارات سيشكلو  المجلس العالمية والهيئة التنفيذية التي ستكون مهمتها قيادة النضال الديمقراطي من أجل التغيير. وهذا يتطلب حملة مكثفة لتعبئة وتنظيم والوصول إلى جميع الاريتريين في كل مكان.

وليس المقصود من هذه المبادرة لتقويض أو تجاهل المدن التي  شكلت ،  بل هدفنا هو لتعزيزها وتوسيع الحركة الشعبية في جميع أنحاء العالم. إن نجاح هذه الجهد تعتمد على المشاركة وإشراك كل مواطن إريتري بغض النظر عن الجنس أو الدين أو العرق، اوالمنطقة اوالانتماء السياسي. نحن ندعو جميع قطاعات مجتمعنا بما في ذلك الكيانات المدنية والسياسية للتعاون وتشجيع أعضائها على أن يكونو جزءا من هذه العملية. ونحن نفهم أن التغيير سيأتي من داخل البلد، و نعتقد أن أولئك الذين يكافحون داخل البلد سيكون أكثر شجع وجرأة إذا كان الإريتريين في المهجر شكلو الحركة الجماهيرية المنظمة  من أجل التغيير الديمقراطي.  

اننا نعتقد أن ما يعيق الارتريين في المهجر من أن تشارك بنشاط في إحداث تغييرات إيجابية في بلادنا هو عدم وجود قيادة شرعية منتخبة ديمقراطيا. القيادة العالمية من شأنها أن تمثل جميع الارتريين في المهجر وتنسق أنشطتنا لإنقاذ بلدنا. نحن بحاجة إلى قيادة التي تتمكن - إطلاق العنان للطاقة والموارد  المتوفرة  للمواطنين الإرتريين.

  نعتقد أننا قادرون على انتخاب القيادة الشرعية التي تتمتع بالدعم الكامل وتفويض من الارتريين باستخدام نهج الشعبي  أسفل إلى أعلى. انتخاب القيادة العالمية يتطلب مشاركة كاملة من الإرتريين.  من المهم جدا للتأكد من أن جميع الإرتريين بغض النظر عن العرقية والمنطقة أو الدين أو الجنس أو الاختلافات الثقافية المشاركة في انتخاب قادتهم. وينبغي إجراء هذه العملية في كل مدينة، في كل بلد، وفي كل قارة أي مكان توجد فيه الارتريين. ولذلك، فإننا ندعو جميع الارتريين لامتلاك عملية انتخاب قادتهم العالمي باستخدام نهج من أسفل إلى أعلى

دور القيادات العالمية

دور القيادة العالمية هو رسم استراتيجية فعالة لإزالة النظام الدكتاتوري وإعداد أرضية العمل لنقل البلاد إلى الديمقراطية. فإن التغيير الحقيقي يأتي  من خلال التعاون مع وكلاء التغيير داخل البلاد. دور القيادة العالمية هو إعداد الطباعة الزرقاء للانتقال السلس إلى الديمقراطية بالتعاون مع  المعارضة الإرترية.

فإن مسؤولية القيادة العالمية  يتمثل في الحصول على دعم المجتمع الدولي والشعب الإريتري في الداخل وفي الشتات. وبالنظر إلى أن يتم انتخاب  القيادة العالمية لتمثيل الارتريين في الشتات،  و سيكون لديهم الشرعية في الكلام، في و التصرف وتمثيل الارتريين في الشتات في جميع الحالات .

 من خلال الدبلوماسية والضغط فعالة ومكثفة، وينبغي أن تكون هذه القيادة قادرة على إقناع المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط مكثفة من شأنها أن تشل النظام الدكتاتوري وتقديم الدعم المعنوي واللوجستي للعناصر داخل البلاد لإحداث تغييرات جوهرية .  دور مجموعة القيادة العالمية هو رسم استراتيجية فعالة لإزالة النظام الدكتاتوري وإعداد أرضية العمل لنقل البلاد إلى الديمقراطية.  فإن التغيير الحقيقي يأتي  من خلال التعاون مع  قوى  التغيير داخل البلاد.  و دور القيادة العالمية هو إعداد الطباعة الزرقاء للانتقال السلس إلى الديمقراطية بالتعاون مع جماعات المعارضة الإرترية.

عملية انتخاب القيادة العالمية

نقطة الانطلاق لانتخاب القادة  يمثلون الإرتريين في كل ركن من أركان العالم، هي على مستوى المدينة.  يجب أن يتم استدعاء اجتماع عام  واسعة. وهذا يتطلب حملة مكثفة للوصول إلى جميع الاريتريين في كل مكان. وينبغي بذل جهود جدية لدعوة جميع الارتريين لا سيما الأقليات الذين قد لا يكون الوصول إلى البرامج الإذاعية الإريترية الإنترنت.  يجب أن تكون  لدعوة باللغات العربية والإنجليزية واتقرينة أو أي لغة أخرى مناسبة تستخدم على نطاق واسع في المجتمع الاريتري المحلي، مثل الألمانية، الفرنسية، السويدية، وما إلى ذلك ينبغي أن تعمم إعلان في شكل مكتوب من خلال رسائل الهاتف، والمواقع، والبرامج الإذاعية والندوات وورش العمل وعلى نطاق واسع وزعت في الأماكن التي يرتادها الارتريين، مثل الكنائس والمساجد والمراكز الاجتماعية والمطاعم والحانات. أنها ليست كافية للدعوة الى اجتماع عام. يجب أن تفهم الناس لماذا مشاركتهم ومهمة لإنقاذ ارترية و شعبها.

بعد انتخاب الارتريين في كل ركن من أركان العالم  قادتهم المحليين، الخطوة التالية  هي لهؤلاء القادة المنتخبين لتجتمع وتنتخب قادة  التي يمكن أن تمثل الإرتريين في بلد معين الذي يعيشون فيه. ينبغي أن تجرى الانتخابات في كل مدينة والبلد والقارة.

الخطوة الأخيرة هي عقد مؤتمر عالمي. ممثلين من الإرتريين في كل ركن من أركان العالم: أفريقيا وآسيا وأستراليا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وغيرها من الأماكن التجمع في المؤتمر العالمي لانتخاب القيادة العالمية .

من نحن؟

نحن الموقعين أدناه،  مجموعة متنوعة من الناشطين الاريتريين، من جميع مناحي الحياة، مع خلفيات مختلفة تقع في زوايا مختلفة من العالم. نحن تتألف من مختلف المجموعات الذين كانوا كمجموعة أو كأفراد  يدعمون حركة الشعب من أجل الحرية باستخدام نهج من أسفل إلى أعلى.  كما يدل اسمنا، "المبادرة العالمية لتمكين الحركة الشعبية الإريترية (GIEEGM)" نحن نتخذ هذه المبادرة لتمهيد الطريق أمام كل الإريتري للمشاركة في إحداث تغييرات إيجابية في بلدنا. ما جمعتنا  هو قناعة بأن النهج أسفل إلى أعلى  هو نهج عملي وفعال لإزالة الدكتاتورية والانتقال إلى الحكم الديمقراطي في بلادنا.  نحن لسنا منظمة سياسية، وليس الدافع وراء مبادرة . كل ما نقوم به هو لتسهيل انتخاب القيادات العالمية من خلال إشراك الارتريين في المهجر على المستوى الشعبي.

نداء إلى الشباب الارتري

ونحن نتوقع من الشباب الاريتري للعب دور قيادي في ضمان نجاح حركة الشعب من خلال تشجيع الارتريين في مناطق كل منها للمشاركة في الاجتماعات التي ستعقد في مناطقهم. مستقبل إريتريا يعتمد على المشاركة النشطة من جانب الشباب الإريتري.

 نداء إلى المرأة الإرترية

المرأة الإرترية هي في كتب التاريخ العالم للدور البطولي الذي لعبته في النضال من أجل استقلال بلادنا. إنه لأمر محزن أن نرى تهميشهم في مرحلة ما بعد الاستقلال إرتريا. ولكن من بين الآثار الأكثر نشاطا وارتفاع نشطاء الاريتريين لا شك فيه النساء الإرترية في المهجر. لدينا الثقة الكاملة ان المراة الارترية سوف تنضم الإخوة الإرتريين في إحداث تغييرات ايجابية ديمقراطية في بلدنا من خلال المشاركة الفعالة في عملية لنجاح الحركة الشعبية.

نناشد الفنانين والموسيقيين الارتريين

أولا وقبل كل شيء نود أن نعرب عن تقديرنا العميق لما قدمو ا الموسيقيين والفنانين الاريتريين  خلال الكفاح المسلح وما وراءها بعد استقلال بلادنا في تعبئة الشعب الإريتري  من خلال أغانيهم . ليس هناك شك في أن لديكم القدرة على تعبئة وتنشيط الشعب الإريتري في نضاله من أجل التغيير الديمقراطي. هذه الحركة لا يمكن أن تنجح دون مساهمتكم.   نناشد لتعاونكم في هذه المواجهة النهائية مع الدكتاتورية حتى نتمكن من تحقيق الحرية والديمقراطية في بلدنا الحبيب في أقرب وقت ممكن .

نداء إلى المجموعات العرقية الأقلية الإرترية

ونحن نفهم النظام الدكتاتوري  قد تهمش إخواننا وأخواتنا الذين ينتمون إلى الأقليات العرقية. بالطبع، هذا النظام تخضع جميع أجزاء مجتمعنا إلى معاناة هائلة من خلال القهر والظلم.  لكننا نفهم لماذا الأقليات العرقية الإرترية  يشعرون بأنهم خص لمزيد من التعذيب والقهر. وقد صودرت أراضيهم، وقد تم تقويض ثقافتهم. ونحن نتعاطف تماما مع محنة الأقليات العرقية الإرترية. كل ما يمكننا ان نؤكد إخواننا وأخواتنا هو أننا نتقاسم الألم والمعاناة وأملنا من إريتريا بعد اسياس هو البلد الذي سوف يتعامل مع جميع أبنائه وبناته، و كل المجموعات العرقية المختلفة، بغض النظر عن وضعهم كأقلية، مع الإنصاف والعدل. رؤيتنا من إرتريا في المستقبل هي البلد الذي يعامل جميع أبنائه وبناته على قدم المساواة وإنصاف حتى يتسنى لجميع الاريتريين سوف يشعرون بالفخر لكونهم الاريتريين. تحقيقا لهذه الغاية، نناشدكم للانضمام مع إخوانكم وأخواتكم في مبادرة لوضع حد لمعاناة شعبنا. من خلال توحيد جميع الارتريين في مدن كل منا والمشاركة في تشكيل المجالس المحلية وانتخاب ممثلينا، يمكننا أن نبني إريتريا التي تعالج جميع أبنائها وبناتها على قدم المساواة والإنصاف.

نداء إلى القيادات الدينية

 وقد لعبت الزعماء الدينيين المسلمين والمسيحيين من كل الطوائف دورا كبيرا في التعبير عن استيائهم إزاء محنة الناس بطرق مختلفة. مشاركة الزعماء الدينيين، مسلمين ومسيحيين في مظاهرة الأمم المتحدة في نيويورك في تشرين الثاني الماضي، عام 2015، وكان غاية من الناحية الأخلاقية ومشجعة. ونحن  نناشد  جميع الزعماء الدينيين على مواصلة دعمها للحركة الشعبية.

مناشدة أعضاء منظمة المجتمع المدني

نناشد أعضاء مختلف المنظمات المدنية الإريترية أن تشارك بنشاط في دعم الحركة الشعبية. ونحن نتوقع أعضاء التضامن الإريتري العالمي (EGS)، الاريتريين لتسهيل الحوار الوطني (EFND)، مواطنون من أجل الحقوق الديمقراطية في إريتريا (CDRiE) وغيرها من المنظمات المدنية مماثلة للانضمام إلى فرق مختلفة، المدرجة أدناه، مثل فريق الكتاب، و الندوات والمؤتمرات  أو مجموعة الأبحاث.

نداء إلى مواقع الانترنت الإرترية، برامج راديو والمحادثات بالتوك

يرجع الفضل في هذا إلى جميع المواقع الإرترية الويب ومختلف البرامج الإذاعية الارترية والمحادثات بالتوك الذين ضحوا كثيرا من الوقت والموارد لتوفير منتدى لتبادل المعلومات ولخدمة كمنافذ للتعبير. ونود أن ننتهز هذه الفرصة لنعرب عن تقديرنا للدور الهام الذي لعبوهو حتى الآن، ونحن ندعوكم لدعم الحركة الشعبية من خلال افتتاحيات الخاص ، وحلقات النقاش والمقابلات والتغطية الإعلامية لأنشطة الحركة الشعبية.

نداء إلى الأحزاب السياسية المعارضة

ليس لدينا أي شك كان الدافع مؤسسي مختلف المنظمات السياسية الارترية رغبتهم في الديمقراطية ، وعلينا أن نحيي ومنحهم وأعضائهم الائتمان لسنوات عديدة من التضحية التي قدموها من أجل مصلحة شعوبهم . في هذه المرحلة، نود أن نناشد جميع الأحزاب السياسية المعارضة، وجماعات المعارضة وأعضائها لتقديم الدعم الحماسي والتشجيع لحركة الشعبية. ونحن نعتقد أن الحركة الشعبية لديها فرصة أفضل لتحقيق الأهداف التي كنت  تضحى كثيرا لفترة طويلة، في وقت أقصر من ذلك بكثير. ونحن نعتقد بصدق أنه هو لصالح الأحزاب السياسية الإرترية ولما فيه خير الشعب الإرتري أن هذه الجماعات السياسية تعطي الحركة الشعبية أقصى دعمها. نناشد الأحزاب والتنظيمات المعارضة أن لا يعتبرون الحركة الشعبية بأي شكل من الأشكال السلبية . عدم دعم والحركة الشعبية لن يؤدي إلا إلى إطالة عمر النظام الدكتاتوري ومعاناة شعبنا.

نأمل مبادرات المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي، والأحزاب والكتل السياسية الأخرى أن تبذل المساعي لتوحيد التنظيمات سوف تنجح. نأمل أيضا أن الأحزاب السياسية المندمجة سوف تستخدم الوقت لتحسين رؤيتهم وإعداد البرامج والسياسات التي من شأنها مساعدتهم في الحصول على دعم من الشعب الإريتري الخاصة بهم عندما يصبح إريتريا ديمقراطية متعددة الأحزاب. نتوقع أن يعمل قادة العالمي مع جماعات المعارضة في إعداد الطباعة الزرقاء لنقل إرتريا إلى الديمقراطية. في هذا الوقت، فإننا نتوقع أن جماعات المعارضة للانضمام وا التعاون مع زملائهم الاريتريين للعمل لنجاح الحركة الشعبية.نداء إلى المثقفين الإرتريين

إنه لأمر محزن أن نرى بعض المثقفين والأكاديميين الإرتريين الذين يبدو أنهم غافلين عن معاناة الناس في ظل النظام الدكتاتوري الذي تقوم به الكثير من الضرر لبلدنا وشعبنا. كان من المفترض المثقفين الإرتريين إلى فهم أفضل من أي شخص آخر عن الضرر النظام الدكتاتوري . كان ينبغي أن يكونو في طليعة للتعبير عن معارضتهم للسياسات الديكتاتورية لنظام ومن المتوقع أن تكونو صوت من لا صوت له . ولذلك، فإننا نناشد جميع المثقفين والأكاديميين الارتريين  ليكونو على الجانب الصحيح من التاريخ. نناشدكم لدعم المبادرة العالمية لتمكين الحركة الشعبية الإرترية (GIEEGM) والمشاركة بنشاط في المواقع الخاص بكم في عملية من أسفل إلى أعلى لانتخاب القيادات العالمية المشروعة.

نناشد أولئك الذين تخلوا عن إريترية

على الرغم من أنه من الصعب أن نتصور وجود الإرتري الذي لا يشعر بالألم لما يجري في إريتريا، هناك العديد من الارتريين في المهجر الذين يعتقدون أنهم غير قادريين على تقديم أي شيء.  ونحن نتعاطف تماما مع أولئك الذين تشغل هذا المنصب منذ البعض منا قد شعرت بنفس الطريقة أكثر من مرة. ولكن كما تعلمون جميعا، فإنه ليس من السهل أن تعطي أذنا صماء وغضت الطرف عن كل الفظائع التي تجري في إريتريا.  نناشدكم للانضمام الى الحركة الشعبية، وإذا قمت بذلك، سوف بالتأكيد  في نهاية النفق سيكون اكثر اشراقا مع مشاركتكم الفعالة.

بالنسبة لأولئك الذين لديهم مخاوف بشأن التدابير العقابية التي يجوز توقيعها عليهم، ينبغي أن يجرؤ على السفر لزيارة أفراد أسرهم في إريتريا، أو الذين يخشون على أمان من ذويهم وأفراد الأسرة بسبب ارتباطهم مع الحركة الشعبية ، يمكن إجراء ترتيبات تسمح بالمشاركتهم دون الكشف.  

 عرض على المراكز المجتمعية إلارترية

ونحن نفهم الحاجة إلى  المراكز المجتمعية حيثما يعيش الارتريين بأعداد كبيرة. توفر مراكز المجتمع عددا من الخدمات الأساسية للمجتمعات المهاجرين. أولا وقبل كل شيء، أنها بمثابة أماكن اجتماع للإرتريين إلى الاختلاط والتواصل مع زملائهم الارتريين بهم. مراكز المجتمع لتقديم الدعم للاجئين، وإيجاد أماكن وفرص العمل وغيرها من الضروريات. أحد الدور الهام للمراكز المجتمعية هو المساعدة في ترتيبات الحزن ، والمساعدة في الأعراس، والمناسبات الاجتماعية الأخرى. خدمة مراكز كأماكن لتعليم الأطفال الإرتريين، لغتهم وتراثهم الثقافي بين الأنشطة الأخرى.  وتلقي المراكز المجتمعية التمويل الحكومي وأنها كيانات غير سياسية. وما دام الأمر كذلك، فإنها يمكن أن تتعايش جنبا إلى جنب مع الحركة الشعبية الذي هو سياسي الهدف  أي لإحداث تغييرات ديمقراطية في إريتريا.

المتطلبات الأساسية لنجاح الحركة الشعبية

للحركة الشعبية لتحقيق أهدافها، كل الإرترية في كل ركن من أركان العالم. المسلمون والمسيحيون وغير ، من الإناث والذكور، صغارا وكبارا. وجميع الأقليات العرقية الإريترية ينبغي أن يشارك في انتخاب القيادات العالمي.  ولذلك، فإننا ندعو  مشاركتكم والمشاركة الفعالة لضمان نجاح حركة الشعبية. واسمحوا لنا أن نعرف إذا كنت يمكن أن تلعب دورا في أي من الأنشطة التالية التي لا غنى عنها لنجاح الحركة الشعبية.


1. فريق الكتاب : نحن بحاجة الكتاب الذين يمكن أن يكتب باللغة  العربية والإنجليزية، وتقرينة  واللغات العرقية الأخرى. وسيكون دور هذا الفريق من الكتاب أن يكون لكتابة مقالات تربوية، والنشرات الصحفية  وغيرها من المواد اللازمة التي من شأنها تعزيز نجاح الحركة الشعبية.

2. فريق تعبئة والندوات والمؤتمرات: نحن بحاجة إلى الأفراد الذين سوف تأخذ زمام المبادرة للمساعدة في تعبئة الارتريين على المستوى المحلي، تخطيط وتنظيم وتنفيذ شاملة للجميع اجتماعات الارتريين في مدن و المحليات والمؤتمرات في جميع أنحاء البلاد، و مؤتمر عالمي. وأعضاء هذه الفريق تحمل المسؤولية لتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل السلوك لتثقيف وتشجيع الارتريين إلى أن تشارك بنشاط في إنقاذ بلدهم.

3. وسائل الإعلام وفريق الاتصالات: سيكون دور هذا الفريق للعمل مع المواقع الإرترية والبرامج الإذاعية لتعزيز حركة الشعبية .

4. فريق المالي واللوجستي: سيكون دور هذه الفريق  جمع الأموال والموارد من مجموعة متنوعة من المصادر لمختلف الأنشطة. وهذه المجموعة مسؤولة عن تقديم طلبات التمويل من المنظمات  والارتريين . وسوف نحتاج أيضا مدققي الحسابات من بين هذه المجموعة  لضمان إعداد التقارير المالية بشكل صحيح و الضوابط المعمول بها لضمان حضانة السليم للأموال الواردة والتي يتم احتساب النفقات بشكل صحيح.

5. فريق  التواصل : ستشمل مسؤوليات هذه الفريق:

ا. التواصل مع مختلف المساجد والكنائس والشخصيات البارزة و المنظمات.

ب. تعزيز بيئة والانسجام شاملة للجميع.

6.  – قريق الابحاث :  . مسؤوليات هذه الفريق ستكون إعداد أوراق من شأنها أن تساعد  الحركة الشعيسة  في رسم استراتيجيات فعالة وفي رسم مخططا حول كيفية انتقال بلدنا إلى الديمقراطية.

7. الفريق القانوني: مسؤوليات هذه الفريق - تقديم المساعدة القانونية للحركة الشعبية . نتوقع المحامين الارتريين للانضمام إلى الفريق القانوني.

8. مجموعة تكنولوجيا المعلومات: دور فريق تكنولوجيا المعلومات (IT) أمر بالغ الأهمية في مساعدة الحركة الشعبية لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع جوانب الأنشطة الشعبية. نتوقع خبراء تكنولوجيا المعلومات الارترييين للتطوع خبراتهم لنجاح الحركة الشعبية.

لضمان نجاح الواجبات المذكورة أعلاه، فإننا سوف نحتاج إلى تعاون الجميع. سنحتاج خبراء من ذوي الخبرة الذين يمكن أن يلعبو الأدوار المذكورة أعلاه. ونحن على ثقة، هناك الارتريين في مختلف بلدان العالم القادرين وعلى استعداد لمواجهة التحدي من أجل شعبهم.  

نرجو ملء هذه النموذج على الانترنت (انظر أدناه).  كما يمكنكم الاتصال بنا من خلال عنوان البريد    الإلكتروني:   gieegm@google.groups.com

 تواجه بلدنا الحبيبة إرتريا خطرا محدقا.  و نحن بحاجة إلى مواجهة التحدي مع شعور كبير من الإلحاح. الاستجابة الفورية لدعوتنا سيكون في غاية الامتنان.


اسم:_________________________________________________________

عنوان_______________________________________________________

عنوان البريد الإلكتروني:_____________________________________________________

#هاتف________________________________________________________

اسم سكايب:_______________________________________________________

مجالات الاهتمام / الخبرة:_______________________________________________________

ونحن نفهم أن البعض منكم قد يريدو أن يكون ارتباطوم سريي .  إذا كان الأمر كذلك، دعونا نعرف  و سنحترم رغبتكم في عدم الكشف عن هويتكم.


الموقعون حسب الترتيب الأبجدي                    

  Name   City  Country

1 Abdalla   Aldin Riyadh Saudi Arabia

2  Abdul   Saleh Dallas, TX USA

3 Abeba   Baatai Arlington, VA USA

4 Abraha   Tesfagaber Oslo Norway

5 Abraham   Efrem Stockholm Sweden

6 Abraham   Tesfu Yamoussoukro Côte d'Ivoire

7 Ahmed   Abdella Fremont, CA USA

8 Ahmed   Berhanu Seattle, WA USA

9 Amanuel   Berhane Flemington, NJ USA

10 Amanuel    Eyasu London UK

11 Anna   George Jackson, NJ USA

12 Araya   Debessay Newark, DE USA

13 Asgedom   Araya Gothenberg Sweden

14 Asihel   Butsuamlak Fairfox, VA USA

15 Azieb   Welday London UK

16 Belay   Iassu Berwick  Novascotia Canada

17 Berhane   Haile Boston, MA USA

18 Berhane   Mehari Tel avive Israel

19 Berhane   Wolegabriel London UK

20 Berhe   Fesehaye London UK

21 Daniel   Gabray Djibouti Djibouti

22 Daniel   Haile Dartford UK

23  Daniel   Teklay Sacramento, CA  USA

24 Dawit   Tesfayohannes Vilnius Lithuania

25 Debesai   Kifle Addis Ababa Ethiopia

26 Desalegn   Berhe Coventry UK

27 Efrem   Beraki Toronto Canada

28 Efrem   Gebrekidan Snellville, GA USA

29  Firke   Tsegay  Atlantic City, NJ USA

30 Fitsum   Mesgina Louisville, KY USA

31 Fetsum   Abraham Washington  DC USA

32  Ghebremichael   Zeray Boston, MA USA

33 Gebrai    Endrias Southfield, MI USA

34 Gebrehiwet   Asrat Lynnwood, WA USA

35  George   Ghebreselassie Newark, DE USA

36  Ghirmay   G.Egziabiher Washington, DC  USA

37 Ghrmai   Sequar Seattle, WA USA

38 Habte   Hagos London UK

39 Habtom   Abraha Brighton, CO USA

40 Habtom   Hagos Edmonton, Canada Canada

41 Habtom   Mehari Telaviv Israel

42 Haddis   Hagos Woodbine, MD USA

43 Haile  Ghebretensae Indianapolis, IN  USA

44 Ibrahim   Mohammed Amsterdam Netherlands

45 ibrahim   Noor London Camden Town UK

46 Idris   kahsay Oslo Norway

47  Isayas   Tekle  Dover, DE USA

48 Iyasu   Tesfamariam Melborne Australia

49 Kassahun   Checole Trenton, NJ USA

50 khaled   mohammedsaid Stockholm Sweden

51 Kidane   Araya Houston, TX USA

52 kidane   Beraki Indianapolis, IN USA

53  Kidanemariam   Sebhat Nairobi Kenya

54 Kiflom   Beyene Seewen Switzerland

55 Maasho   Ghebru Glen Ellyn, IL USA

56 Mebrahtu   Sibahtu Hillsborough, NJ USA

57 Mengest Weldemichael Dallas, TX USA

58 Mehreteab   Tesfai Ås Norway

59 Mekonen   Teame Sacramento, CA  USA

60 Mengisteab   Debessay Albany, NY USA

61 Mengstab   Girmay Addis Ababa Ethiopia

62 Mesfin   Tsegay Saint Paul, MN USA

63 Michael   W. Eyob Somerville, MA USA

64 Michael   Ghebrehiwot Boston, MA USA

65 Michael   Hidru Boston, MA USA

66 Michael   Mehari London UK

67 Mihret   Ghebreyesus Addis Ababa Ethiopia

68 Mohamed   Edris Toronto Canada

69 Mulugeta   Besrat louisville, KY USA

70 Mussie   Fesehaye sola Norway

71 Mussie   Yemene Cincinnati, OH USA

72 Neamn   Tekie   Germany

73 Ogbai   Ghebremedhin  Cambridge, MA USA

74 Petros   Teklu Mississauga Canada

75 Robel   Tesfai Thun Italy

76 Selam  Amine Biel Switzerland

77 Selam  Asihel Manassas, VA USA

78 Semere  Mebrahtu Freestate South Africa

89 Senai  Misghina Washington DC USA

80 Solomon  Ghebrezghi London UK

81 Taher  Berih Toronto Canada

82 Tamrat  Woldu Evanston, IL USA

83 Teame  Kassa Ashkelon Israel

84 Teka  Yohannes New York, NY USA

85 Tekea  Haile Bergen Norway

86 Tekle  Kidane Seattle, WA USA

87 Tekleweyni  Alazar   Israel

88 Teklit  Kesete Netanya Israel

89 Tesfaldet  Meharenna La Palma ,CA USA

90 Tesfaldet  Tesfamariam Tel Aviv Israel

91  Tesfay  Tsehaye Jefersson City, MO  USA

92 Tesfazion  Tesfamichael Stockholm Sweden

93 Tsigheyohannes  Kidane Amsterdam Netherlands

94 Yassin  Mahmud Birmingham UK

95 Yebio  Woldemariam New York, NY USA

96 Yohannes  Haile Edmonton, Alberta Canada

97 Yohannes  Tseggay  London UK

98 Zaid  Tesfamariam New York, NY USA

99 Zekarias  Kebraeb Berlin Germany

100 Zerat  Weldemichael   AustraliaGlobal Initiative to Empower Eritrean Grassroots’ Movement (GIEEGM)

May 23, 2016


An Urgent Call to All Eritreans Worldwide


Dear Fellow Eritreans in the Diaspora,

Tomorrow is our country’s 25th independence anniversary. The independence of our country was achieved at the terrible cost of hundreds of thousands of its sons and daughters who have been martyred and maimed. Unfortunately, all the sacrifices made have failed to realize the dream of a better life for the Eritrean people. There is no Eritrean who is not saddened and concerned about the increasingly worsening situation prevailing in our country. Therefore, we believe that all of us collectively have a compelling moral and national duty to ensure that all the sacrifices that were made to gain our independence and indeed our liberation have not been in vain.

We believe that the Eritrean Diaspora can play a significant role in ending the Eritrean nightmare by mobilizing and organizing its resources using the bottom- up-approach.  Wherever there is a critical mass of Eritreans, a local Eritrean assembly or baito   should be established and  representatives thereof elected.  The elected local representatives will then establish regional and country-wide assemblies/baitos to lead and coordinate the movement at that level.  The said representatives from all the continents will then establish a Global Baito and its executive body that will be tasked to lead the democratic struggle for change.

This will require an intensive campaign to mobilize and reach out to ALL Eritreans in every locality. The initiative is not meant to undermine or side step the cities that are already organized.  Our goal is rather to strengthen them and expand and galvanize the Eritrean grassroots movement world-wide. The success of the effort will depend on the participation and involvement of each and every Eritrean citizen irrespective of their gender, religion, ethnicity, region and political affiliation. This is for our collective good.  We are, thus, inviting all sectors of our society including civic and political entities to collaborate and encourage their members to be part of the process. We understand change will come from within the country, and we believe that those agents of change within the country will be more encouraged and emboldened if the Eritrean Diaspora effectively mobilize and organize for democratic change with a clear mission.  

We have to admit that what is hindering Eritreans in the Diaspora from being actively engaged in bringing about positive changes in our country is the lack of democratically elected legitimate leadership that will represent all Eritreans in the Diaspora and coordinate our activities to save our country. We need leaders who can unleash the tremendous energy and resources that we have as Eritreans in the Diaspora.

We are, therefore, writing to invite you to join us to facilitate the success of the bottom-up grassroots movement in order to ultimately elect our Global Leaders.

The Role of the Eritrean Global Leaders

The primary role of the Global Leadership Group is to chart an effective strategy to remove the dictatorial regime and prepare the ground work for transitioning the country to democracy.  In all practicality, real change will only come through collaboration with agents of change inside the country.  The role of the Global Leadership is to prepare a blue print for a smooth transition to democracy in collaboration with other Eritrean opposition groups. The responsibility of the Global Leadership Group will be to gain the recognition and support of the International Community and the Eritrean people both at home and in the Diaspora. Given that the Global Leadership Group is elected to represent Eritreans in the Diaspora, they will have the legitimacy to speak, to act and to represent Eritreans in the Diaspora in any forum.  Through an effective and intensive diplomacy and lobbying, this leadership group should be able to persuade the International Community to apply intensive pressure that will cripple the dictatorial regime and give moral and logistical support to elements inside the country to bring fundamental (changes through a negotiated settlement or through a surgical operation that will have minimum collateral damage.  


The Process of Electing Global Leaders

As stated in out introduction, the starting point of electing global leaders who will represent Eritreans in every corner of the world is at the local or city level.  Wherever there is a critical mass of Eritreans, a highly publicized general meeting will be called. This will requires an intensive campaign to reach out to all Eritreans in every locality.  A serious effort will be made to invite ALL Eritreans particularly those from minority groups who may not have access to the Internet or the Eritrean radio programs.  The call for a general meeting of all Eritreans in a given locality will be written in Arabic, English and Tigrigna or any other appropriate language widely used in the local Eritrean community, such as German, French, Swedish, etc.  The announcement will be disseminated in written form through phone messages, websites, radio programs, seminars and workshops and widely distributed in places frequented by Eritreans, such as churches, mosques, community centers, restaurants and bars.  It is not enough to call a general meeting; people should understand why their participation is important to save our country.

Once Eritreans in every corner of the world elect their local leaders, the next step is for these elected leaders to meet and elect their country representatives. This process should take place in every country and every continent.  

The final step is to conduct a global conference of Eritreans representatives from every corner of the world: Africa, Asia, Australia, Europe, Middle-East, North America, South America and other places to elect the Eritrean Global Assembly or Hagerawi Baito that will appoint an excecutive body.


Who are we?

We, the undersigned, are a diverse group of Eritrean activists from all walks of life with different backgrounds located in various corners of the world. We are composed of various groups who have been, as a group or as individuals, advocating the grassroots movement. As our name, “Global Initiative to Empower Eritrean Grassroots’ Movement (GIEEGM)” signifies, we are taking this initiative to pave the way for every Eritrean to participate in bringing positive changes in our country. What brought us together is our conviction that the bottom-up grassroots movement is the most expedient, all-inclusive and democratic way that can end our country’s problems.  We are not a political organization, and the initiative we are taking is not motivated by our desire to assume any leadership role.  All that we are doing is to facilitate the election of Global Leaders by involving Eritreans in the Diaspora at the grassroots level.


Our Appeal to the Eritrean Youth

We expect the Eritrean Youth to play a leading role in ensuring the success of the people’s movement by encouraging Eritreans in their respective localities to participate in meetings that will be held in their locality. The future of Eritrea depends on the active participation of the Eritrean Youth.  


Our Appeal to Eritrean Women

Eritrean women are in the world history books for the heroic role they played in the struggle for our country’s independence. It is sad to see them marginalized in post-independence Eritrea. But among the most active and high impact Eritrean activists now are no doubt Eritrean women in the Diaspora.  We have full confidence that you will join your Eritrean brothers and sisters in bringing about positive democratic changes in our country by actively participating to ensure the success of the grassroots movement.


Appeal to Eritrean Artists and Musicians

First and foremost, we would like to express our profound appreciation for what Eritrean musicians and artists did during the struggle and far beyond after our country’s independence to bring the plight of the Eritrean people to the forefront through their songs and plays.

There is no doubt that you have the capacity to mobilize, energize and unite the Eritrean people and free themselves from this brutal and vision-less dictatorship. We have listened to your interviews through Radio Assenna and other media outlets. And we are proud of what you are doing.

We believe that we now have a clear and effective grassroots strategy based on the bottom-up approach that can unite and guide Eritrean communities everywhere to elect their global leaders and usher in a new democratic dispensation in Eritrea.   But, all this will not succeed without your contribution.  In short, you owe our oppressed society whatever you can give using your talents to the best of your capacity. We appeal for your cooperation in this final confrontation with the dictatorship to set the Eritrean people free.


Appeal to Eritrean Minority Ethnic Groups

We understand that the current dictatorial regime has particularly marginalized our brothers and sisters who belong to minority ethnic groups. Their land has been confiscated and their way of life and culture has been undermined.  We fully sympathize with the plight of our minority ethnic groups, and we share your pain and suffering.  We believe that the leadership that will come to power after the ouster of the dictatorship will make sure that   all Eritrean  ethnic groups regardless of their minority status will be treated with equity and fairness as a matter of priority. We must build an Eritrea that treats all its sons and daughters equally and equitably – and in which every Eritrean is proud to be what he/she is.  To this end, we appeal to you to join your brothers and sisters in the struggle we have outlined.


Our Appeal to Religious Leaders

Religious leaders, Muslims and Christians of all denominations, have played a great role  by voicing their support  for our people in these bad times. The participation of religious leaders, Muslims and Christians, at the New York UN Demonstration last November, 2015, has been highly moral up-lifting and encouraging. We are, thus, appealing to all religious leaders to continue their support for the grassroots movement.  


Our Appeal to Members of Civic Organization

We appeal to members of the various Eritrean Civic Organizations to be actively involved in supporting the grassroots movement. We expect members of Eritrean Global Solidarity (EGS), Eritreans to Facilitate National Dialogue (EFND), Citizens for Democratic Rights in Eritrea (CDRiE) and other similar civic organizations to join the various teams, listed below, such as the Writers Team, the Seminars and Conferences Teams, and/or the Think Tank group.


Our Appeal to the Eritrean Web Sites, Radio Programs and Pal Talks  

Credit is due to all the Eritrean websites and the various Eritrean radio programs and Pal Talks who have sacrificed so much of their time and resources to provide a forum for exchange of information and for serving as outlets for expressing the frustrations and disappointment of the Eritrean people. We would like to take this opportunity to express our admiration for the important role you have played so far, and we urge you to support the grassroots movement through your editorials, panel discussions, interviews and news coverage of the activities of the grassroots movement.


Our Plea to the Opposition Political Parties

We have no doubt the founders of the various Eritrean political organizations were motivated by their desire to democratize our country, and we should applaud and give them and their members credit for the many years of sacrifice they have made for the good of their people and their country.

At this juncture, we would like to appeal to all opposition political parties, opposition groups and their members to extend their enthusiastic support and encouragement to the grassroots movement. We believe the grassroots movement has a better chance to achieve the objectives for which you have sacrificed so much for so long, in a much shorter time.  We sincerely believe it is to the advantage of the Eritrean political parties and for the good of the Eritrean people that these political groups give the grassroots movement their fullest support.  Please do not view the grassroots movement in any negative way

Not supporting the grassroots movement will only result in prolonging the life of the dictatorial regime and the suffering of our people.   

We hope the initiatives of Eritrean National Council for Democratic Change (ENCDC), Medrek, and the other political parties and blocks that are making endeavors to unite will succeed.  We also hope that the amalgamated political parties will use the time to refine their vision and prepare their programs and policies that will help them to get the support of the Eritrean people when Eritrea becomes a multi-party democracy. We expect the Global Leaders will work with the opposition groups in preparing the blue print for transitioning Eritrea into democracy. At this time, we expect the opposition groups to join hands with their fellow Eritreans to work for the success of the grassroots movement.


Appeal to Eritrean Intellectuals

It is sad to see some Eritrean intellectuals and academics who seem to be oblivious of the suffering of their people under the dictatorial regime that is doing so much harm to our country and its people. Eritrean intellectuals supposed to understand better than anyone else about the damage the dictatorial regime is inflicting on the Eritrean people.  They should have been on the forefront to express their opposition to the dictatorial policies of the Isaias’ regime.  The intellectuals are expected to be the voice for the voiceless. We are, therefore, appealing to all our Eritrean intellectuals and academics to be on the right side of history. We appeal to you to support the Global Initiative to Empower Eritrean Grassroots Movement (GIEEGM) and actively participate in your locality in the bottom-up process to establish local assemblies and elect legitimate Global Leaders.


Appeal to those who have given up on Eritrea

Though it is difficult to imagine an Eritrean who does not feel the pain of seeing and hearing about what is going on in Eritrea, there are many Eritreans in the Diaspora who have simply given up on Eritrea believing there is nothing within their power to change things. We understand those who hold this position since some of us have felt the same more than once.  But as you all know, it is not easy to give a deaf ear and a blind eye to all the atrocities that are going on in Eritrea.  One can never have peace of mind if one understands the pain and suffering the Eritrean people are going through. We, therefore, appeal to you to join the grassroots movement. If you do, we shall have better prospects to change the Eritrean situation for the better.

For those who may have concerns about punitive measures that may be inflicted on them if they   travel to Eritrea, or who fear for the safety of their family members due to their association with the Grassroots Movement, arrangements can be made to allow you to participate without revealing your identity. The least such individuals can do and should do is to anonymously show their support financially.  Remember, if we all unite, this regime is not going to stay long.


Our View on Eritrean Community Centers

We understand the need for Eritrean Community Centers wherever Eritreans live in large numbers.  Community Centers provide a number of essential services to immigrant communities. First and foremost, they serve as meeting places for Eritreans to socialize and to network with their fellow Eritreans. Community Centers provide support for newly arriving refugees, finding accommodations, job opportunities and other necessities. One important role of Community Centers is to provide comfort to grieving members, helping with funeral arrangements, assisting during weddings, and other social events.  Community Centers also serve as places to teach Eritrean children, their language and their cultural heritage among other activities. In most countries, Community Centers receive government funding and they are nonpolitical entities. That being the case, they can co-exist with the grassroots movement whose primary objective is political, i.e., to bring about democratic changes in Eritrea.


Pre-requisites for the Success of the Grassroots Movement

For the grassroots movement to achieve its goals, every Eritrean in every corner of the world; Muslims, Christians, females and males, young and old, and all the Eritrean minority ethnic groups should participate in electing our global leaders.  

We are therefore inviting your participation and active involvement to ensure the success of the grassroots movement.  Please do not underestimate your capabilities to help save your country. Let us know if you can play a role in any of the following activities that are essential for the success of the grassroots movement.

1. Writers Team: We need writers who can write in English, Tigrigna, Arabic and other ethnic dialects.  The role of this team of writers will be to write educational articles, press releases, bulletins and other necessary material that will promote the success of the grassroots movement.  

2. Mobilizing, Seminars and Conferences Teams: We need individuals who will take the initiative to assist in mobilizing Eritreans at the local level, plan, organize and execute all-inclusive meetings of Eritreans in their respective cities/localities, country-wide conferences and global conference.  Members of this team will take responsibility for organizing conferences, conduct seminars and workshops to educate and encourage Eritreans to be actively engaged in saving their country.

3.  Media and Communication Team:  The role of this team will be to work with Eritrean websites and radio programs to promote the grassroots movement and activities.

4. Financial and Logistical Team:  This team will engage in raising funds and resources from a variety of sources for various activities.  This group will be responsible for making funding requests to international organizations, nations and Eritreans. We will also need auditors among this group who will ensure that the financial reports are prepared properly and that controls are in place to ensure proper custody of the funds received and that expenditures are properly accounted for.

5. Outreach Team: The responsibilities of this team will include:

a. Reaching out to various mosques, churches and prominent individuals;

b. Promoting an all-inclusive environment and harmony.

6. Think-Tank Group – This group will be expected to prepare conceptual papers that will contribute to the success of the grassroots movement.  It may also later assist the Global Leadership in their dealing with the United Nations, the African Union, donor organizations and countries.

7. Legal Team.  The responsibility of this team will be to provide legal assistance to the grassroots movement as needed.  We expect Eritrean lawyers to join the Legal Team.

8. IT Group.  The role of Eritrean Information Technology (IT) is crucial in helping the grassroots movement to use modern technology in all aspects of the grassroots activities. We expect Eritrean IT experts to volunteer their expertise for the success of the grassroots movement.

For all the above to be carried out properly and successfully, we will need the collaboration of everyone, particularly dedicated, highly motivated individuals who can perform the above stated roles. We are confident, there are Eritreans in various countries who are able and willing to rise up to the challenge for the sake of their people.  

Should you have any question, please contact us through our email address: gieegm@googlegroups.com

 Our country is facing grave danger, and we need to act promptly with a sense of urgency.  Your immediate response to our request, needless to say, will be much appreciated.


Names of Signatories in Alphabetical Order

  Name  City  Country

1 Abdalla   Aldin Riyadh Saudi Arabia

2  Abdul   Saleh Dallas, TX USA

3 Abeba   Baatai Arlington, VA USA

4 Abraha   Tesfagaber Oslo Norway

5 Abraham   Efrem Stockholm Sweden

6 Abraham   Tesfu Yamoussoukro Côte d'Ivoire

7 Ahmed   Abdella Fremont, CA USA

8 Ahmed   Berhanu Seattle, WA USA

9 Amanuel   Berhane Flemington, NJ USA

10 Amanuel    Eyasu London UK

11 Anna   George Jackson, NJ USA

12 Araya   Debessay Newark, DE USA

13 Asgedom   Araya Gothenberg Sweden

14 Asihel   Butsuamlak Fairfox, VA USA

15 Azieb   Welday London UK

16 Belay   Iassu Berwick  Novascotia Canada

17 Berhane   Haile Boston, MA USA

18 Berhane   Mehari Tel avive Israel

19 Berhane   Wolegabriel London UK

20 Berhe   Fesehaye London UK

21 Daniel   Gabray Djibouti Djibouti

22 Daniel   Haile Dartford UK

23 Daniel   Teklay Sacramento, CA  USA

24 Dawit   Tesfayohannes Vilnius Lithuania

25 Debesai   Kifle Addis Ababa Ethiopia

26 Desalegn   Berhe Coventry UK

27 Efrem   Beraki Toronto Canada

28 Efrem   Gebrekidan Snellville, GA USA

29  Firke   Tsegay  Atlantic City, NJ USA

30 Fitsum   Mesgina Louisville, KY USA

31 Fetsum   Abraham Washington  DC USA

32  Ghebremichael   Zeray Boston, MA USA

33 Gebrai    Endrias Southfield, MI USA

34 Gebrehiwet   Asrat Lynnwood, WA USA

35 George   Ghebreselassie Newark, DE USA

36 Ghirmay   G.Egziabiher Washington, DC  USA

37 Ghrmai   Sequar Seattle, WA USA

38 Habte   Hagos London UK

39 Habtom   Abraha Brighton, CO USA

40 Habtom   Hagos Edmonton, Canada Canada

41 Habtom   Mehari Telaviv Israel

42 Haddis   Hagos Woodbine, MD USA

43 Haile  Ghebretensae Indianapolis, IN  USA

44 Ibrahim   Mohammed Amsterdam Netherlands

45 ibrahim   Noor London Camden Town UK

46 Idris   kahsay Oslo Norway

47  Isayas   Tekle  Dover, DE USA

48 Iyasu   Tesfamariam Melborne Australia

49 Kassahun   Checole Trenton, NJ USA

50 khaled   mohammedsaid Stockholm Sweden

51 Kidane   Araya Houston, TX USA

52 kidane   Beraki Indianapolis, IN USA

53  Kidanemariam   Sebhat Nairobi Kenya

54 Kiflom   Beyene Seewen Switzerland

55 Maasho   Ghebru Glen Ellyn, IL USA

56 Mebrahtu   Sibahtu Hillsborough, NJ USA

57 Mehreteab   Tesfai Ås Norway

58 Mekonen   Teame Sacramento, CA  USA

59 Mengisteab   Debessay Albany, NY USA

60 Mengstab   Girmay Addis Ababa Ethiopia

61 Mesfin   Tsegay Saint Paul, MN USA

62 Michael   W. Eyob Somerville, MA USA

63  Michael   Ghebrehiwot Boston, MA USA

64 Michael   Hidru Boston, MA USA

65 Michael   Mehari London UK

66 Mihret   Ghebreyesus Addis Ababa Ethiopia

67 Mohamed   Edris Toronto Canada

68 Mulugeta   Besrat louisville, KY USA

69 Mussie   Fesehaye sola Norway

70 Mussie   Yemene Cincinnati, OH USA

71 Neamn   Tekie   Germany

72 Ogbai   Ghebremedhin  Cambridge, MA USA

73 Petros   Teklu Mississauga Canada

74 Robel   Tesfai Thun Italy

75 Selam  Amine Biel Switzerland

76 Selam  Asihel Manassas, VA USA

77 Semere  Mebrahtu Freestate South Africa

78 Senai  Misghina Washington DC USA

89 Solomon  Ghebrezghi London UK

80 Taher  Berih Toronto Canada

81 Tamrat  Woldu Evanston, IL USA

82 Teame  Kassa Ashkelon Israel

83 Teka  Yohannes New York, NY USA

84 Tekea  Haile Bergen Norway

85 Tekle  Kidane Seattle, WA USA

86 Tekleweyni  Alazar   Israel

87 Teklit  Kesete Netanya Israel

88 Tesfaldet  Meharenna La Palma ,CA USA

89 Tesfaldet  Tesfamariam Tel Aviv Israel

90  Tesfay  Tsehaye Jefersson City, MO  USA

91 Tesfazion  Tesfamichael Stockholm Sweden

92 Tesfit  Habte   France

93 Tsigheyohannes  Kidane Amsterdam Netherlands

94 Yassin  Mahmud Birmingham UK

95 Yebio  Woldemariam New York, NY USA

96 Yohannes  Haile Edmonton, Alberta Canada

97 Yohannes  Tseggay  London UK

98 Zaid  Tesfamariam New York, NY USA

99 Zekarias  Kebraeb Berlin Germany

100 Zerat  Weldemichael   Australia

See also Related:


ትግርኛ PDF           PDF العربية          English PDF