Placeholder Picture
Placeholder Picture
ዝተጠልመ መብጸዓ፡ Betrayed Promises. Press Release by Global Yiakl Eritrean Movement

24/04/2023 23:20 PM

ዝተጠልመ መብጸዓ፡
መግለጺ፡ ዓለም-ለኻዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ኤርትራውያን፡
23 April 2023።

Betrayed Promises.
Press Release by Global Yiakl Eritrean Movement.
23 April 2023

ዝተጠልመ መብጸዓ፡ Betrayed Promises. Press Release by Global Yiakl Eritrean Movement. 23 April 2023

ዝተጠልመ መብጸዓ፡

መበል 30 ዓመት ረፈረንደም 1993ን ብኩራት ስርዓት ኣስመራ ኣብ ምምጻእ ዲሞክራስን ፍትሕን

ህዝቢ ኤርትራ፡ ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት ዕጥቃዊ ቃልሲ፡ ኣብ ሚያዝያ 1993፡ ብዓለም ደረጃ ሃገራዊ ረፈረንድም ኣካይዱ ኢዩ። ሎሚ፡ ድሕሪ 30 ዓመታት፡ ዕላማን ሕልምን ህዝቢ ኤርትራ ሰሚሩ`ዶ፧ እቲ ብድምጹ ዘረጋገጾ ሃገራዊ ናጽነትን ምፍጣር ሓዳሽ ልዑላዊት ሃገርን፡ ንሕልምታቱን ባህግታቱን ከተግብር ዕድል ሂበሞ`ዶ፧ ዝበሃሉ ሕቶታት ምስልሳል እዋኑን ግቡእን ኢዩ።

ኣብዚ መበል 30 ዓመት ሃገራዊ ረፈረንድም እንዝክረሉ ዘለና እዋን፡ መብጸዓታት ብረታዊ ቃልስና ይኹኑ ባህግን ሕልምን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝተጠለመሉ ሓያል ግዜ ኢና እንርከብ። ገባቲ ስርዓት ህግደፍ፡ መሰረታዊ ናይ ወዲ ሰብ መሰላት ረጊጹ፡ ኤርትራ ኣብ ጎደና ዲሞክራስን ምዕባለን ንኸይትጎዓዝ ሓሊኹ ሒዝዋ ኣሎ።

ስርዓት ህግደፍ፡ ንኹሉ በብእዋኑ ዝተላዕለ ናይ ህዝቢ ኣብያን ዲሞክራስያዊ ሕቶታትን ደቚሱ፡ ድምጺ ህዝቢ ዝኾኑ ጋዜጠኛታት ሓይሩ፡ ኣብ ኤርትራ፡ ሓሳብካ ናይ ምግላጽ፡ ናይ ምእካብን ማሕበር ናይ ምፍጣርን መሰላት ዓጽዩ፡ ገደብ ዘይብሉ ወተሃደራዊ ሃገራዊ ኣገልግሎት ፈጢሩ ተስፋን መጻኢን መንእሰያት ቀቲሉ፡ ኤርትራ ኣብ ምሕረት ሃደ ሰብ ከምትወድቕ ጌሩ ኣሎ።

እዚ ኣብ ልዕሊ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ ጥልመት ማዕጾ ኩሉ ኤርትራዊ ክኩሕኩሕ ይግባእ። ኣንጻር እዚ ዓመጽ እዚ ኩሉ ክትንስእን፡ ዓው ኢሉ ድማ ይኣክል ክብልን፡ ነቲ ዝተጠልመ መብጸዓ፡ ኣብ ቦትኡ ክምለስን፡ መባእታዊ መሰላት ወዲ ሰብ ክኽበርን፡ ኣንጻር እዚ ገባቲ ስርዓት ጠጠው ክብል ይግባእ።

ህዝቢ ኤርትራ፡ ልዕሊ ማንም ህዝቢ፡ መሰል ወዲ ሰብ ዘኽብርን፡ ብስርዓተ ሕጊ ዝመሓደርን፡ ልዕሊ ኩሉ ከኣ፡ ረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ዝሕሉን መንግስቲ ክህልዎ ይግባእ። ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ ነጻ፡ ምዕሩይን ግሉጹን ዲሞክርስያዊ መስርሕ ንኽሳተፍ፡ ናጽነት ናይ ሓሳብካ ምግላጽን ባይቶ ናይ ምፍጣርን መባእታዊ መሰልን ዕድልን ክወሃቦ ይግባእ።

ኣብዚ ዕለት`ዚ፡ ነቶም ሃገራዊ ናጽነት ክውን ንምግባር ትብዓት ዘርኣዩን መስዋእቲ ዝኸፈሉን ኤርትራውያን ክንዝክሮም ይግባእ። ኣብዚ ዕለት`ዚ፡ እቲ ፍትሓዊትን ዲሞክራስያዊትን ኤርትራ ኣብ ምፍጣር ዝኣተናዮ መብጸዓ እነሕድሰሉ ክኸውን ይግባእ። ህዝቢ ኤርትራ፡ ከም ኩሎም ካልኦት ህዝብታት፡ መባእታዊ መሰል ወዲ ሰብ ዘኽብርን ረብሓታቱ ዝሕሉን መንግስቲ እምበር፡ ኣብ ልዕሊኡ ተጻዒኑ፡ ረብሓ ሓደ ውልቀ ሰብ ዘሳሲ ገባቲ ስርዓት፡ ዝግበኦ ህዝቢ ኣይኮነን።

በዚ ኣጋጣሚ፡ ማሕበረ-ሰብ ዓለም፡ ነዚ ኣብ ኤርትራ፡ በቲ ገባቲ ስርዓት ዝፍጸም ዘሎ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ብዕቱብ ክኹንንን ንጽውዕ። ኩለን ሃገራት፡ ዘለወን ጽልዋታት ተጠቒመን፡ ንለውጢ ክደፍኣን፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣበጊስዎ ዘሎ ናይ ለውጢ መስርሕ ክድግፋን ንምሕጸን።

ኣብዚ ቅድሚ 30 ዓመታት ዝተኻየደ ናይ ናጽነት ረፈረንዱምን ንዕኡ ክዉን ንምግባር ዝተኸፍለ መስዋእትን እንዝክረሉ ዘለና እዋን፡ እቲ ንዲሞክራስን ፍትሕን ዘካየድዎ ቃልሲ፡ ገና ኣብ ዕላምኡ ከምዘይበጸሐ ክንዝክር ይግባእ። ኣብዛ ዕለት እዚኣ እምበኣር፡ ብሓባር ደው ኢልና ኣለና ንበሎም። እቲ ንጽቡቕ መጻኢ ቀጻሊ ወለዶታት ክብሉ ዝከፈልዎ ዋጋ ከንቱ ኮይኑ ከይተርፍ፡ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ ፍትሒ ደው ንበል።

ዓለምለኻዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ኤርትራውያን
ህዝባውነት፡ ጽምዶ፡ ሓደ ጸላኢ
23/04/2023


Betrayed Promises:

Reflecting on Eritrea's Independence Referendum and the Current Regime's Failure to Uphold Democracy and Justice.

As we commemorate the anniversary of Eritrea's independence referendum (April 23-25), it is essential to reflect on the promises made to the Eritrean people at that historic moment. The referendum was a milestone in Eritrea's struggle for independence, as it signalled the country's determination to chart its course and embrace the values of justice, democracy, and human rights.

However, with a heavy heart, we must acknowledge that the promise of justice and democracy has been betrayed by the current regime in Eritrea. In the years since the referendum, the Eritrean people have suffered under a repressive regime that has denied them fundamental freedoms and violated their human rights.

The current regime has stifled dissent, imprisoned journalists and activists, and denied fundamental freedoms of speech, assembly, and association. It has also perpetuated a system of indefinite national service, forcing many young people to serve in the military for years with little hope of release.

This betrayal of the Eritrean people's aspirations for democracy and justice is a tragedy, and it is incumbent upon all of us to speak out against it. We must call on the Eritrean government to respect its citizens' rights and dignity, release all political prisoners, and allow free and fair elections.

The Eritrean people deserve a government that upholds these values and serves their interests. They deserve the opportunity to exercise their fundamental rights to freedom of speech, assembly, and association and to participate in a democratic process that is free, fair, and transparent.

On this day, let us honour the courage and sacrifice of the Eritrean people who fought for their independence, and let us renew our commitment to the values of justice, democracy, and human rights. The people of Eritrea deserve nothing less than a government that upholds these values and serves their interests.

We call on the international community to join us in condemning the human rights abuses perpetrated by the current regime in Eritrea. We urge all nations to use their influence to push for change and to support the Eritrean people as they strive for a brighter future.

As we remember the independence referendum and the sacrifices made by the Eritrean people to achieve freedom and self-determination, let us also recognize that their struggle for democracy and justice is far from over. Let us stand with them in solidarity and support their efforts to build a better future for themselves and generations.

Global Yiakl Eritrean Movement
23/04/2023


See also Global Yiakl related facts and links. ንህዝባዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ዝምልከቱ ሓቅታትን መወከሲታትን፡ ኣብዚ ታሕቲ ክትግንዘቡ/ባ ትኽእሉ፡-

• ኣረኣእያ ዓለም-ለኻዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ኤርትራውያን፡ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ኤርትራን አንጸላሊዩ ዘሎ ምዕባለታት፡ አቶ/ ወሰንሰገድ ሓጎስ ኣቦ-መንበር ዓለም-ለኻዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ኤርትራውያን፡
رؤية حركة كفاية العالمية للإرتريين
في التطورات الراهنة في القرن الأفريقي وارتريا
الأستاذ/ وسن سجد حاقوس رئيس حركة كفاية العالمية للإرترين

• Q & A About Eritrean Global Yiakl Movement.

• ሕቶን መልስን ብዛዕባ ይኣክል - እንታይነት ምንቅስቓስ። መንነት ዓለም-ለኻዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ኤርትራውያን።

• Global Yiakl Website ወብሳይት ዓለም-ለኻዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ኤርትራውያን።

• Global Yiakl: Facebook Link

• Global Yiakl Youtube channel. ዩቱብ ዓለም-ለኻዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ኤርትራውያን፡

ብዙሕነት`ዶ ህዝባውነት?
ዓለም-ለኻዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ኤርትራውያን። 16 feb. 2023።

ERISAT: ይኣክል ምስ ወከልቲ ትግራይ ዝምድና ንግበር እምበር፡ ጽምዶ ወይ ልፍንቲ ንግበር ኢሉ ኣይፈልጥን።
ኣቶ ሰገድ ሓጎስ፡ ኣቦ መንበር ዓለምለኸ ይኣክል።
See also Related /  ምስዚ ዝተኣሳሰር ሓበሬታ፡-

ድለዩ/ያ | تقص

This free script provided by
JavaScript Kit


Also visit us at: