Placeholder Picture
Placeholder Picture
ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊኑዂ/ሆደ፡ 11/29/2022

16/12/2022 23:55 PM

ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊኑዂ/ሆደ፡
Democrtic organization of Blin Nation of Eritrea - HODE
ሽካ-ሰዃ(13) አመሪዂ ጀዊሪ ግርጛ።

11/29/2022

ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊኑዂ - ሆደ፡ ሽካ-ሰዃ (13) አመሪዂ ጀዊሪ ግርጛ።

ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊኑዂ/ሆደ፡
ሽካ-ሰዃ(13) አመሪዂ ጀዊሪ ግርጛ።
11/29/2022

ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊነሪ/ሆደ፡ ተከልስረትልድ (2009-2022) 13 ኤመራ እሰረ ባሕሮ ጀዊሩዂ ባሓር ደቲ እንኲቲ። እና ወጨም ኒስ ብርፍ ሰዉ በላይን ደባንዲ ፍትሕዲ ይና ኮሊትል ነገስሮ፣ በሎቲካ ደርብድ ኤሪ ሙሩቚ ኤርትሪዉዲ እኩላ ለመለም ያዂ ወጨም ብሊናዂ ጀረደኩ፡ ዮ እምነዉ ደርብ ሰላሙዂድ ወንቐርሳዂ መሪ ዋስነስ ጉሽነዲን፣ ሒልድ ዓጨጭስሮ ህንበኩሉ ዮኽር እምነዉ ግን ንርቲ ብርፍ ሰዉ።

እና ለጛ ኤርፍፍ መሽዊሪዲ ታሕሳስዲ (ሕዳር ታሕሳስ) 1970 ዖነዲ በስክዲረዲትል ጨነተዉሲ፣ ታና እስናዂ ወክትር ግን። ይና ኮዉታት ሰዉረትል ክረዉዲ ድደዉዲ ጋይተዉዲ ንቡርድ ድውሲንኽር ሓሸምስንኽር። ይጝር ኒል ጉኖ ግን ‘’ናኽለ የጋዂድ ኒ ገነኽር ድራር ሚኺረቲሉ’’ የነሰና፣ ይ ናይሲ መንተለግነን ካየድ ኡዋዂና እላ ይኖ እምነነኩን። ብርፍ ዩኑንሲክ መኸላ ሻኑዂ ለጠቕ ዮ እርግነዲን እና 13 ኤሜታተል ክብዲ ለተቅዲ ደኩስንዂን። ሆደር ኤርደት ጭቑናን ግን። ጩቑን ሸቓላይዲ ኤረሰዲ ተማሃራይዲ ኤሪዉ፣ ጨቆንስንዂን የዉዲ ኣኽኖ ለመለም የነን ና ጃብል ደዉ ያዂ እላ። ኒን ናን ኣኽታሲክ ዓመምሶ እላ። ኮዶ ሻዓብ ኤርትሪዉር እና ሙቑላ መሪት ለብድሮ ገንጆ እላ።

ሆደ አወ ያኽድ ብርፍ ይቲን? ውሪኻ ብሊናኽ ወጨም ጀረብዲኹንና? የው ወንቀራታት ና አካንሊ ግን።

ሆደ አዋ ያዂድ ብርፍ ይትን?

እና በሎቲካ እክባ ብሊናዂ 2009 ጃብ በላይን ፈርናኹልክ ሓየመነን እክካ ማሕበር እሲድኖ፣ ከረንሊ፣ኣስመሪል፣ ኣዲስ ኣበቢል፣ ሱዳንሊ፣ ሱዑዲትል ገርኹዲክ ለመለም ይኑዂ። ኤዉሮቢልኽር ሰልፋ ሺዉድንሊ ደንብርኻ ስዊስትልር ጀርመንትልኽር ወጠጠኑዂ። ዳኣም እና ደርብ ኒስ ባሪ በሎቲካ ወጨም እክካ ማሕበር እስነስር ዓዉተትል ገሲድኖ ቐድርኒ። ጨገም እርጋዃ ኩ ሹትልኽር ኩ ከወልኽር እምንዶ ጉና ጀረብዳዂ ኣኸት ባርህ ሰገላ። ሆደ ብርፍል፣ ባሕሮ ሃግድኤ/ተሓኤ ካስሊ፣ ሻን ብሊን ኡናርስክ ኤዉኒ ጉድኹንሉ ይግኒ ጋቡኑ ኣቐፍኖ፣ ኒ ደንብኽር ስልኪድ ኢመልዲስኻ ጂጋ ፍሩዂ፣ ግርጋኽር ሻኽሱዂ። እና ግርጋ ሻኽሰሰና ናትክ ብሊነል ጋእ ይሮ ገሪ ደርፍፍድ ዕድሜ ፈሩዂ። ዋስገዉ ዋኒድኖ ቐደረነኩ። እን ዋስገዉር ኣኽኒ ጭገም ኣኸዉና። ዋሰዉ ግን። ኒኻ ሓዲስ ደርብ ኣኽነዲን ኒትክልክ ቋልሳዂ ግን።

ሆደ ግርጋት 26-11-2009 ዕርዲራ ባዝልትል (Bazile) ፣ በለዲ ስዊዘርላንዲትል (Switzerland) ሰንበር 29-11-2009 ሻን ዕግሎ ሰዃ ግርጋ ደንቢ፣ ጉድናዂ ማእኮት ኤርባ ንሂትል 13 ኤምራ እሰዂ። ስዊዘርላንዲ ሾላላን ጊትዲ ንር በረዲ ዲሲ አርእስትረሪ አክሩ ኒዳግሊ ኮዶ አውሮጲል አኽን እዲናይሊ ንር መቅርሕድ ላድ ክነዲ ሰላምዲ ርድቅዲሲ ኤርእስተው በለዳትልድ ላሪ ግን። እንሰካር ግርጋትሊ አርባ ሽካ-ላኽሊ(11) ሽቅ እርግነዲን ባዝል ትል 5 ዲግሪ ቅሽቅሽዲ፣ ትንክበው ወላውልዲ፣ እርጉዂ፡፡ ዕባብድ ኮሊሲ ፍንቱይድ ና ወረበድ ሐሰርሰው በሊነ-ቚር ኤውሮጳ መንደርተው፣ ና ኩሽራ ኣካንሊ ሓደር ይኑዂ። ዕርዲራ ብድልትሊ ኣክብስነሰና ገሪዂ ወክት ዲህስግኒ ብሊነ ወረባ ውረ የና አዋይንሊ አረርሳዂን ያኽ ወንቀርስ በርበርኖ ጅጝስትኒኹ። ይነበልጝ ኒጃብ እኺርኺር ቃልገውዲ እኪርኽር አርእገውዲ እርግንኹን፡ደአም ኒን እን ይነ ጅዊል ይነ ለፈክል እርገው ኣኸዉድ ጂጘስ ተር ስነ ሰና ናትክ ገንጃ ገቦ ህንባኽ ጭገም በሀር አከት ኤለለይኑዂ። ጃርሊ ወከልስኖ ብርፍ ይኖኻ ማእኮት ቱኑኽን። ይና ሱጟ እክባ ፍንሕንሕ ሙርቛ ብሊኑዂ/ ሆደ ይንኹንሉ። ለጛ ኣመሪ ደንብኻ ጉባኤ እስነ እና ናን ይን ሽጝስትናዂድ ማለት ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊኑዂ/ኤርትራ/ሆደ ይንዂንሉ።

ውሪኻ ብሊናኽ ወጨም ጀረብዲኹንና?

ሰልፍ እስከ እን ይን ቋልነዉሲ ላዂ ላዂድ ላት ኣኽኖ ቋልንሎም።

ኤርትራ 9 አወይሲ አከው ሙርቚ (ብሄራት) ሻኽረሪ ግን። ኔን 30 ኤሜታት ለመለሙዂል ና ሪሕዲ ና ርድቅዲ ኡወው ግን። መሪትል ኣኽን በሎቲካ ኤርትሪዂል እልኒ።

መሪ ህግደፍሩኽ አዋጅድ 1993ሲ 20 ስኔ ግራግ ፍዳታዂል ‘’ንደንቢ ኤርትርይል’ ብሄራትድ ወሪ ቦሎቲካ እክበት ጋባኽ ውሪ ጉድጉዱ ኣዳም ተባዂ ፍርድ ቋለትሉ’’ ዱውሰኹሲ ቛልኑዂን።

ግብርልኻ መሪ ህግደፉዂ ውራ እሱ እርጉዂን? ፍርድ እንገት ጀገንዲ ሻሎትዲ ሸኻዲ ኣቅሽሽትዲ ደባን ደርብድ ቦሎቲኪል ለመለመ የውስኹር ወንቐረዉስኽር እንሽውነዲ፡ ንሽዊል ሓቐቅድነዲ ዪ ክድመት ዮ ሻኾሉ እርጉዂ ናጝር ባርላ።

ሻሎትር ና ዕምርስክ ዕስክርኒል በልዶሎም ኮሊትል ሳዳ ብኖ ጋይተዉዲ ባሓሪሊ ተለቕወዲ ኣኽኖ ዋንትነትር ቛልኑዂን።

ኤርትረት ና ላዉ ናንድ ወልታ ዞባታተል በንንጘ ሙሩቑሲ ተረቕድሮሎም ስታት ክመትር ቛልኑዂን።

ሱዳን ኣኽን ኤሪ በለዳተል ጋይቶ እርገዉ ና ኮል ወንተርጝኒን ደርብሲ ኤበደትር ቛልኑዂን። ህግደፍ ኒ ብሀርድ ኤርትራ ንር ብረዲ ንር ርድቅዲ ንር ከዉዲት ሒልድ ዓመጮ ኒ ምንሒት እሰትላኽር ቛልኑዂን።

ብሊና ሙርቊል ጋእ ዮ ህንበው ዕምጭሲ እዳናዂድ ጂጝስቲኒዂን። ብሊን ኒ ክለልድ ወረሰዉ ኤዉርንርዲ ካብራን ዓዊዲዲ ሻኸት፣ ብራ ብሊናዂ ነበካ ሃዋ ሻዂ ኣኻዂድ ጎደነዲ ማልዲሲ ርዱቑ ኣኸት ቛልኑዂን።

ሰዉረት (ሆደር) ወክትል ኤሪትሪል ህንበዉ ሙሩቑ እኩላ 30 ኤመታት ለመለም ዩዂር ፍዳታት ኡዉዂር ኣኸት ቛልኑዂን።

ብሊና ኒ ሹሩዂ ጋብዲ ዓዋዲዲ ኤዉርናርዲ ሸቓንዲ ድግምዲ ኒ ሹሩዂ እሙር ግንዲ ሻዂ ብሪል ኒ ኣግዋርዲ ደባንድ መንደርታዂ እካ ማሕበር (ሙርቛ ውሪ ብሄር) ኣኸትር ቛልኑዂን።

ጀበረት (ናጽነት) ደንቢ ተከልሳዂ መሪ ህግደፍሩዂ 1991ልድ ብርፍ ዮ ሙርቛ ብሊኒዂሲ ላዶን ቑልሕ ይገትሉ ካያ ኣኽጊ ሓየምደትሉዂር ኒ ብረስ ሒልድ መንተልትሉዂር ኒ ጪወስር ኒ እምነትስኽር በለለትሉ ቛልኑዂን።

ኒልድ ጎኖ ውራ ኪድረና? ያዂድኻ እና ንኪ 13 ኤመታት ሺቦ ህንባዂ ሆደ እክበስ ተከልኖ ቆል ቱኑዂን። ንኪ ኣኽራሲካ ይና ቆሊ ተብኖ ለመለም ይነኩን እንኩንዂን።

ናን ህንብናዂ ወክት ሙርቛ ናይሲ ጃብራ እስረ ለመለም ይራዂ ኣኽላ። ዉረድ ከዉዲ በለዲ ጨንተነኲ እንኲኑዂ እማ ኮሊዲ ከዉዲት ሰልፍ ዳሕንስና ጀረብደኲ ይኖ እምነኲን። ንድኻ ይና ረኤይ ሻኸዉዲ ሰመርኖ ከደምነኩን እንኩንዂን። ድርግ ያዂድ እና 13 ኤምታተል ኤሪትሪል ኣኽን ከደንሊ ሻን ዲባ ቅብሎታዂኽር ጨር ኣኽኖ ከደምነኩን። ኤመራ እሰኩ እና ኤርባ ኒል ለጘታ እክብዲ ኣኽኖ በለዲ ከዉዲትት ዳሕኒስንን ያዂድ ሙርቛ ደርብድ ኣኽጊ ድገር በሎቲከድ ሕበርድ ከደምኖ ቆል ቱኖ ለመለም ህንብነኩን። ኒስ ቋልዂድ ጃቢስኖኽር ጋብነ ህንብነኩን ንደብኽር እዳናዂድ ከተብኖ ግን።

ሻን ሓይሳን ገባይል ብሊን ይና ጋብሲ እና ታና ዖነዲ ብስክዲረዲሩዂ ድጒኖሉ።

እና ለጛ ኢርፍፍ ኔን መሽዉሪዲ ታሕሳዲ ንጉስ ኢትዮጵዩዂ ‘’ኤርትራ ንብራ ግራ ንርከዉ ጀረብደለና’’ ዮ በረኸሲ ተርሰ ብራ ብሊናዂል ጃምለድር ላዂላዂድ ኩዉ ኣቅትጋዂሉ ኣኾ ለጋ ኳራ ነበክል ዖነዲ በስክዲረት 1970 ጨነዳዂ ወክት ኣኽነዲን ኒን ይና ሙዂር ግን። እንሰካ የተሞዉ ቆልዕ ንኪ 52 ኤመታት ና ጎዱጉ ሕሙምዲ ና ልጝንትኻ ዖና ኣኾ ህንበዉሲ ግርጋ ሺርጝ ድርጝን ና ታና ፋይሕድ እሰተ ሚኺርንኒሎም ሓዉልቲ ተከልሶ እሰከር ቖልዕሲ ትም ሲኖ ና ዓናታትሲ ገበርኖ ክምነት ኤልብዲስኖ ካያ ኣኽጊ ደበልትኖ ለመለም ይኖ ሒል ኡወዉና ግን። ሚኽርኒኩም ይና ሻን ዖነዲ በስክዲረዲ ይንንሎም።

እና ደኳዂ ኤርፍፈል ኣፈራዓት ኤበስተት ዋስነኩን እንኩንዂን። ጂብድኒል ጎዂ ህግደፍ እና ኢትዮጵይል ትግራይሊ እንሽኽሊ ሐበርሰሊ ወሪ ገረሰሊ ዮ ትብታኽ አዳም ዋንተን፡ ኒ ጀኸሪል እንትኖ ኒት ባነን፡ ልጝን ተደረዲ ቆልዕዲት ና ጃኻሪልድ ፍድኖ፡ ና ማልዲ ናው ሻኽናኽ ርድቅዲት ወረሳናኽ ወክትሊ ገእ ይኖ ህንበኖክ።ሰበኻ ሰገነይቲሩዂ እኽር ከደስ እንሸዉነትሉ ዋስንዂን። እና ስርዓት ኒስ ዓጨጭግኒሉ እና ግብር ሓዋንልድ ደዉ ይሮ ኣኽላ። ላ ኣዳም ፍትሕ እንገት ይና ኮሊትል እንሸዉስሮ ሻኽላ። እንሸዉሰዉ ፊናዉ ይና ኮሊትል ፍትሕ ነገስኒ ይኖ ፍዳታት ፈላኻስ ዳድንን።

ኤርትርይል ህግደፍ ዋትሩ ሰላም እላ ይሮ እምነቲ፡፡ ህግደፍ ሕክምልድ ዓጨጭስሮ አከን ፖሎቲኪካ ደርብድ ለመለም ጀረብደት ቛልነኩን። ኒልድ ጉኖ ግን ይን እንሰካ 29-11-2009 ትል ማእኮት ለመለሙዂ ይን ቱናዂ። ናውኻ ነስ ተኮክ፡ እናሕና ናጝር ድምነልኩም።

1፡ ሆደር ሕላን፣ ኤርትርይል ምልክዲ ዕምጭዲ ያዕ ይስትሮ፡ ኮኽራ ፍትሕ ዓንቀይሊ ፍሪርዶ ፍሪርስሮ ኒ ማርሔንሲ ክብ ሲሮ ዉሪ ለተቅሲሮ ኒ ብራ ኤደራ ኣኽሮ ኔስ ወቐይድኖ ግን ይና ማእኮት።

2፡ ሆደ፣ ኤርትራ፣ ገሪዉ ሙሩቑ ድገ ግን ይሮ እምነቲ። (multi-nationality)። ንርብጅኻ ሙርቑድር ዓዋዲስኽር ቦሎትከድር መንብሮስኽር እምነትድር ቛልሰኲ። ንር ብጅኽሰና ናትክ ሓቖፍረሪ ኣኽቶ ይና ሻን ኤሪትሪዉዲ ሕሳንድ ከደምቶ ክምረትር ንር ማእኮት ግን።

3: ሆደ ሙርቛ ብሊኑዂ ን ወረቢል ኣዉተኖሞስ ኣኾ ኒ ብረዲ ኒ ከዉዲ ኒ ዓዋዲ ኒ ጋብዲት ነገስድሮ ግን ኒ ለመለም ያዂ። ኔንኻ ማእኮት (ቑዋም) ዲገሩዂል ኮፍ ይሮ ደባንድ ቓብሎታትዲ መጢቶ ለመለም የኲ።

ዋዲክ ሆደር ባሕሮ 13 አሜርዂ ገእ ሰትና፡

እንተራኽ ባሕሮ ይነከዉ ደባን አኾ፡ ላድ ባሓርድኖላ ሳድነኩን።

ኤርትርያ ዲመሲ ሕሽምድ መንደርትርንሪ!

ድገር መታን ደኮው ፍዳታት ዲመሲ እልብስናው!

ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊኑዂ/ሆደ፡ 11/29/2022


Read in PDF  

Blin Nation/ HODE ዲእሙብኤ/ሆደ Website  
See also Related /  ምስዚ ዝተኣሳሰር ሓበሬታ፡-

ድለዩ/ያ | تقص

This free script provided by
JavaScript Kit


Also visit us at: