መዓልቲ ሓርበኛታት ኤርትራ ንምዝካር

ذكري يوم المحاربين الإريتريين القدامى

Eritrean Veterans DayShare on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks Share on LiveJournal Share via e-mail Print


Design: Yohannes Berhe

Powered by: snitna.com

1

The Martyr has spoken ስዉእ ተዛሪቡ

We are a group of Eritrean veterans who are calling for the setup of an Eritrean Veteran’s Day.

We are writing to you as friends and compatriots while trying to pen the words with our hearts towards making you understand that the Eritrean Veterans who put their lives to the service of liberating and protecting our beloved country, Eritrea, never had their services acknowledged with a day dedicated solely to them, a day simply called “Eritrean Veterans’ Day”.

It is our firm belief that remembering and respecting our veterans is important and it ensures  to up-keep the patriotism we cherished throughout our generations.

We look forward to join us in this endeavor to make sure that every Eritrean would remember the “Eritrean Veterans’ Day” under a common umbrella.  

Join us / ተጸምበሩና፡-


Please join us. You can use the contact us form below to send us your wishes for joining as well as for any communication. እዚ ኣበጊስናዮ ዘሎና ዕዙዝ ዕማም ንክዕወት ምትሕብባርንን ተሳትፎን ናይ ብዙሓት ስለዝሓትት፡ ክትጽምበሩና ብዓቢ ሃረርታ ንጽውዕ። ክትጽምበሩና ምስ እትደልዩ፡ ወይ ንዝኾነ ሓበሬታ፡ በዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ፎርም ብምምላእ ክትውከሱና ትኽእሉ።


For more information please see our Flyers below.


We thank you in advance.  

Eritrean Veterans.

 Read more ብሰፊሑ ንምንባብ ኣብዚ ጠውቑ።


Interview with Founding members

ቃለ-መሕትት ምስ መስረትቲ ኣባላት
  Interview with Artist Habtom Debessai

  ቃለ-መሕትት ምስ ስነጥበባዊ ሃብቶም ደበሳይ

(ንመዓልቲ ሓርበኛታት፡ እትኸውን ዜማ ዘበርከተ ስነጥበባዊ)
ዘዋሪ መልእኽትታትና  Our Flyers  (Please share with all):


01/06/2016 19:03 PM

መዓልቲ ሓርበኛታት ኤርትራ

ERITREAN VETERANS DAY ንምዝካር

ህዝባዊ ጻዊዒት


ኩሉ ኤርትራዊ፡ መዓልቲ ሓርበኛታት ኤርትራ ክህልወና ይግባእ ኔሩ እንዳበለ ብውልቁ ኮነ ብእኩብ ክዘራረብ ዓመታት ሓሊፉ። ኣብዚ ቀረባ ኣዋርሕ ግን ሓንቲ ሓፍቲ ብመራኸቢ ብዙሓት ንሓርበኛታትና እንዝክረሉ ሓንቲ መዓልቲ መሪጽና ከነኽብር ኢላ ለበዋ ምስ ኣቕረበት፡ ነንበይኑ መዓልትን ወርሕን ክዝተየሉ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ሓደ ሓው መጀመርታ ሰሙን ወርሒ ነሓሰ ብታሪኻዊነታ ብቕዕቲ ክትከውን ትኽእልያ ዝብል ርእይቶ ኣቕረበ። እወ፡ ወርሒ ነሓሰ ጀማሪት ናይ ኣወንታዊ ምዕባሌታት ወርሒ እያ። Read more01/06/2016 19:03 PM

ذكري يوم المحاربين الإريتريين القدامى

Eritrean ﯾﺗطﻠﻊ اﻻر ﺗر ون أن   ون ﻟﻬم ﯾوم  ﺣﺗﻔﻠون ﻓ ﻪ  ﺎﻟﻣﺣﺎر ﯾن اﻟﻘدﻣﺎء و طﻠ  ﻋﻠ ﻪ:  ﯾوم اﻟﻣﺣﺎر ﯾن اﻹر ﺗﯾر ﯾن اﻟﻘدﻣﺎء Veterans’ Day   ﺳﺗﻣرت ﺑﯾن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹر ﺗر ﯾن ﺳرا وﻋﻼﻧ ﺔ وﻟﺳﻧوات طو ﻠﺔ دون أن ﺗﺣرز ﺷﯾﺋﺎ إﻟﻰ أن ﺟﺎءت إﻣرأة إر ﺗر ﺔ ﻓﻲ ٕ ... وﻟﻘد ﺑدأت اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت وا وﻗت ﻣ  ر ﻣن ﻫذا اﻟﻌﺎم..  وﺗﺳﺎءﻟت ﻋن ﺳﺑب ﻋدم وﺟود ﯾوم ﻟﻠﻣﺣﺎر ﯾن اﻹر ﺗر ﯾن اﻟﻘدﻣﺎء  ﺣﺗﻔﻠون  ﻪ أﺳوة  ﺎﻟﻣﺣﺎر ﯾن اﻟﻘدﻣﺎء ﻓﻲ  ﻞ ﻣ ﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم  .. وﻗد ﻧﺗﺞ ﻋن ﻫذا اﻟﺣوار أن إﻗﺗرح أﺣد اﻟﻣﺣﺎر ﯾن اﻟﻘدﻣﺎء إﺧﺗ ﺎر ﯾوم  ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع اﻷول ﻣن ﺷﻬر أﻏﺳطس  ﻟ  ون ﯾوم اﻟﻣﺣﺎر ﯾن اﻹر ﺗر ﯾن اﻟﻘدﻣ ﺎء Eritrean Veterans’ Day .   ﻣﺣﻔورة ﻟﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﺎر ﺦ اﻹر ﺗر  ..وأن  ون ﺷﻬر أﻏﺳطس  ﻣﺛﺎ ﺔ ذ ر

Read more01/06/2016 19:03 PM

Eritrean Veterans’ Day  -  

A call to all Eritreans

Eritreans have been looking forward to have a day called “Eritrean Veterans’ Day”.  Discussions have been going on among many or in private. Earlier this year, an Eritrean woman approached some Eritrean Veterans and asked the reason there was not a day called “Eritrean Veterans’ Day”.  One of the Veterans suggested the 1st week of August as the best timing for that day.

Read more


WELCOME!